Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kvalificerad andel; samma eller likartad verksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-05-16

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5221-06
Franchisesamarbete mellan två fåmansföretag där det ena företaget är ett franchiseföretag och det andra franchisetagare anses inte innebära att de bedriver samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL.

Taxeringsåren 2007-2009
 
Överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 juni 2006. Nämndens förhandsbesked har inte återgetts tidigare i rättsfallssammanställningen.

Den fysiska personen A äger samtliga aktier i X AB som i sin tur äger samtliga aktier i Y AB. X AB bedriver inte någon annan verksamhet än ägandet av aktierna i Y AB. Y AB säljer produkter på franchisebasis. A är verksam i betydande omfattning i Y AB varför dennes aktier i X AB är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL.

A är dessutom delägare i Z AB vilket bolag ägs till nästan lika delar av sex ej varandra närstående fysiska personer. Z AB är ett franchiseföretag med ett antal franchisetagare, varav Y AB är en. Övriga fem delägare är också franchisetagare via egna bolag.
 
Z AB äger varumärket och har övergripande marknadsföringsansvar. Z AB köper in produkter för försäljning till franchisetagarna eller samordnar franchisetagarnas inköp av produkter från tredje man. Z AB:s intäkter består till största delen av franchiseavgifter som utgår i förhållande till franchisetagarnas försäljning samt av intäkter som är hänförliga till underleverantörers leveranser till franchisetagarna. A:s arbetsuppgifter i Z AB utgörs endast av sedvanligt styrelsearbete. A och hans maka har haft motsvarande arbetsuppgifter i ett annat företag Å AB som ägs till hälften vardera av Y AB och Ö AB. Även dessa bolag är franchisetagare i förhållande till Z AB.

A ställer frågan om hans aktier i Z AB är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL på grund av hans arbete i bolaget eller på grund av att Y AB, i vilket företag han är verksam i betydande omfattning, anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Z AB.

Skatterättsnämnden lämnade följande

Förhandsbesked

"A:s aktier i Z AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL."

Motivering

"Nämnden - som utgår från att transaktioner mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor - gör följande bedömning.

Med kvalificerad andel avses, enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, en andel i ett fåmansföretag under förut-sättning att andelsägaren eller någon närstående till honom under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att, vid en prövning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, aktierna skall anses vara kvalificerade andelar endast om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam inom företaget i en sådan omfattning att hans arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (RÅ 2002 ref. 21). A:s arbetsinsats i Z AB har endast bestått av sedvanligt styrelsearbete. Med hänsyn härtill och till vad som anförts i frågan i övrigt kan han inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget på denna grund. Motsvarande gäller hans och hans makas arbete i Å AB.

Nästa fråga är om aktierna i Z AB kan bli kvalificerade till följd av att A är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Z AB (57 kap. 4 § första stycket 1 andra ledet IL). Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28).

Enligt vad som uppgetts i ärendet har någon verksamhet inte överförts mellan bolagen. Den omständigheten att bolagens verksamhet bedrivs i form av franchising eller vad som framkommit i övrigt kan inte heller anses innebära att ett likartat samband föreligger mellan bolagen. Z AB och Y AB skall därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Av det anförda följer att A:s aktier i Z AB inte är kvalificerade vid en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1 IL."

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet med yrkande att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och fastställer att A:s aktier i Z AB är kvalificerade på den grund att Z AB och Y AB bör anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Regeringsrätten anger följande i sin dom;

"Skälen för Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten, som i likhet med Skatterättsnämnden utgår från att transaktionerna mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor, gör samma bedömning som nämnden.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."