Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-03-27

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5213-06
Tillhandahållandet utgör i sin helhet en skattepliktig omsättning och mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.

Redovisningsperioder under tiden 1 januari 2006 — 31 december 2008
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked den 30 juni 2006 att lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang är endast ett medel för att på bästa sätt kunna tillhandahålla den av kunden efterfrågade tjänsten avseende arrangemanget. Tillhandahållandet utgör i sin helhet en skattepliktig omsättning. Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Beträffande de närmare omständigheterna i ärendet hänvisas till detta referat. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att de tillhandahållanden som avses i Skatterättsnämndens förhandsbesked skall anses utgöra en fastighetsupplåtelse och att frågan om skatteplikt föreligger därför skall avgöras enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200). Verket anför bl.a. att de av nämnden åberopade domarna från EG-domstolen inte självklart kan ges den innebörden att den faktiska lokalupplåtelse som förekommer i sökandens prestation skall anses underordnad övriga tillhandahållanden som ingår i konferenspaketet.
 
Sökanden bestrider bifall till överklagandet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten, som noterar att de aktuella EG-rättsliga reglerna numera finns i rådets direktiv 2006/112/EG, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubrikerna Skälen för Regeringsrättens avgörande och Regeringsrättens avgörande."