Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Ränta avseende lån från egen kapitalförsäkring

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-02-21

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4973--4975-06
Avdrag för ränta avseende lån mot revers i egen kapitalförsäkring har inte medgivits.
 
Inkomsttaxeringarna 2003 - 2005  
 
Den fysiske personen NB ägde en kapitalförsäkring sedan 1993. Under 1998 hade kapitalförsäkringens placeringar genererat ett kapital på över 10 mnkr. Som alternativ till fortsatta placeringar på aktiemarknaden valde försäkringsbolaget efter förslag från NB att låna ut 9.4 mnkr av försäkringskapitalet till NB mot revers. NB yrkade årligen avdrag för ränta på reversen med 420 tkr. Det hade inte varit förutbestämt att NB skulle låna medel ur kapitalförsäkringen.
 
Skatteverket vägrade avdrag för den erlagda räntan.
 
Länsrätten och kammarrätten avslog överklagandet. Länsrätten anförde följande i sina domskäl.
 
"I målet framgår att ifrågavarande reverser är placerade som tillgångar i NB:s kapitalförsäkring. Med hänsyn till vad som framkommit vid gjord utredning delar länsrätten Skatteverkets bedömning att avtalets sammantagna ekonomiska innebörd har varit att tjäna som underlag för omvandling av icke avdragsgilla premiebetalningar till avdragsgilla räntebetalningar. Skatteverkets beslut att vägra avdrag för dessa betalningar skall därför inte ändras."
 
Kommentar: De som lån betecknade överföringarna genom placering i revers har inneburit ägaren till försäkringen tillgodogjort sig medel från sin egna försäkring (försäkringskapitalet). Någon kredit har därför inte ansetts föreligga. Avdragsrätt för de som räntor betecknade betalningarna till kapitalförsäkringen/försäkringsbolaget har därför inte medgivits. Att lånen avser sedan tidigare upparbetade vinster i kapitalförsäkringen har inte föranlett någon annan bedömning, se även Kammarrätten i Stockholms domar den 3 april 2006, mål nr 3375-03, och 3 augusti 2006, mål nr 8578-04.