Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förhöjt pensionssparavdrag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-12-28

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
468-07
Fråga om förhöjt pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL. En skattskyldig hade under första halvåret 2005 en anställning med pensionsrätt och under andra halvåret en annan anställning utan pensionsrätt samt under hela år 2006 sistnämnda anställning utan pensionsrätt. Den skattskyldige har ansetts inte helt sakna pensionsrätt i anställning under år 2005 men väl under år 2006. Rätt till förhöjt pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL har alltså inte ansetts föreligga för taxeringen 2006 men väl för taxeringen 2007.
 
Taxeringsåren 2006 och 2007
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 december 2006 i ärende nr 77-06/D.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att sökanden inte har rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
Sökanden bestred bifall till överklagandet.
 
Skälen för Regeringsrättens avgörande
 
"Frågan om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL har prövats av Regeringsrätten i RÅ 2005 ref. 15. I det målet avsåg den skattskyldige att avsäga sig sin pensionsrätt i en pågående anställning. Skatterättsnämnden, vars bedömning Regeringsrätten anslöt sig till, anförde att ordalydelsen i bestämmelsen gav uttryck för att en bedömning av om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning inte skall begränsas till förhållandena aktuellt beskattningsår utan avse även tidigare intjänad pensionsrätt. Sökanden i ärendet hade pensionsrätt i sin aktuella anställning och bestämmelsen ansågs därför inte tillämplig.
 
I rättsfallet hade alltså den skattskyldige intjänat pensionsrätt i den anställning som han hade under beskattningsåret. Den omständigheten att han avsåg att för framtiden avsäga sig denna rätt medförde inte att han ansågs helt sakna pensionsrätt i anställning, i förevarande mål är situationen en annan. Under den första hälften av år 2005 har sökanden en anställning som, såvitt framgår av utredningen, medför pensionsrätt. I juli tillträder han en ny anställning hos en annan arbetsgivare som han alltjämt innehar under år 2006. I den anställningen saknar han pensionsrätt. Sökanden kan vid angivna förhållanden inte anses helt sakna pensionsrätt i anställning under år 2005 men väl under år 2006. Han har därmed rätt till pensionssparavdrag endast för det senare året. Skatteverkets överklagande skall således bifallas delvis."
 
Regeringsrättens avgörande
 
"Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked i denna del, att rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL inte föreligger såvitt avser taxeringsåret 2006.
 
Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet såvitt avser taxeringsåret 2007."
 
Kommentar:
En ledamot i Regeringsrätten var skiljaktig och ansåg att förhandsbeskedet skulle ändras så att sökanden "förklaras sakna rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL".
 
Sammanfattningsvis anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret inte har någon anställning som är eller har varit förenad med pensionsrätt. Att en person under tidigare år kan ha haft andra anställningar med pensionsrätt förhindrar däremot inte att personen under ett senare beskattningsår kan anses helt sakna pensionsrätt i anställning och SKV:s skrivelse 2005-10-12 (dnr 131 521680-05/111) ska alltså inte tillämpas i sådana fall.