Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förhöjt pensionssparavdrag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-12-28

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
467-07
Förhöjt pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL har medgetts. Vid bedömningen av om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning har inte andra anställningar under tidigare beskattningsår beaktats.
 
Taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 december 2006 i ärende nr 87-06/D.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att sökanden inte har rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
Sökanden bestred bifall till överklagandet.
 
Skälen för Regeringsrättens avgörande
 
"Frågan om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL har prövats av Regeringsrätten i RÅ 2005 ref. 15. I det målet avsåg den skattskyldige att avsäga sig sin pensionsrätt i en pågående anställning. Skatterättsnämnden, vars bedömning Regeringsrätten anslöt sig till, anförde att ordalydelsen i bestämmelsen gav uttryck för att en bedömning av om den skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning inte skall begränsas till förhållandena aktuellt beskattningsår utan avse även tidigare intjänad pensionsrätt. Sökanden i ärendet hade pensionsrätt i sin aktuella anställning och bestämmelsen ansågs därför inte tillämplig.
 
I rättsfallet hade alltså den skattskyldige intjänat pensionsrätt i den anställning som han hade under beskattningsåret. Den omständigheten att han för framtiden avsåg att avsäga sig denna rätt medförde inte att han ansågs helt sakna pensionsrätt i anställning. I förevarande mål är situationen en annan. Ingen av de deltidsanställningar som sökanden har under de aktuella åren medför eller har tidigare medfört pensionsrätt. Vid sådant förhållande får sökanden anses helt sakna pensionsrätt i anställning. Skatteverkets överklagande skall således avslås."
 
Regeringsrättens avgörande
 
"Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."
 
Kommentar:
En ledamot i Regeringsrätten var skiljaktig och ansåg att förhandsbeskedet skulle ändras så att sökanden "förklaras sakna rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket IL".
 
Sammanfattningsvis anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret inte har någon anställning som är eller har varit förenad med pensionsrätt. Att en person under tidigare år kan ha haft andra anställningar med pensionsrätt förhindrar däremot inte att personen under ett senare beskattningsår kan anses helt sakna pensionsrätt i anställning och SKV:s skrivelse 2005-10-12 (dnr 131 521680-05/111) ska alltså inte tillämpas i sådana fall.