Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Allmänt avdrag för underskott av näringsverksamhet

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-01-30

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4635-05
Avdrag för underskott av nystartad verksamhet har inte medgivits när verksamheten lagts in i ett sedan länge ägt handelsbolag som varit vilande
 
Taxeringsår 2004
 
LT bildade Handelsbolaget X (HB) för att bedriva verksamhet i form av datakonsultverksamhet. HB har sedan 1990 varit vilande. 2003 startade LT en ny verksamhet inom VVS-branschen i HB. Verksamheten gick med underskott och LT yrkade allmänt avdrag för underskott av näringsverksamhet med 100 000 kr.

Skatteverket medgav ej avdrag eftersom HB ansågs ha bedrivit näringsverksamhet sedan lång tid tillbaka.

LT överklagade till Länsrätten i Stockholms län som biföll överklagandet med hänsyn till att syftet med kvittningen är att underlätta nyföretagande och att kvittningen ska fungera som en starthjälp, jfr prop. 1995/96:109.

Skatteverket överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet.

DOMSKÄL

Av 62 kap. 3 § första stycket IL följer att allmänt avdrag får göras för underskott från nystartad näringsverksamhet det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten och de fyra följande beskattningsåren. En förutsättning är således att näringsverksamheten är nystartad. LT:s nya verksamhet bedrivs i samma handelsbolag som han tidigare har bedrivit näringsverksamhet i. Även om handelsbolaget varit vilande under lång tid innebär inte detta att den näringsverksamhet som han tidigare bedrev har upphört. När handelsbolaget startar sin nya verksamhet ingår denna verksamhet därför i den redan tidigare etablerade näringsverksamheten enligt 14 kap. 13 § IL. Näringsverksamheten anses således inte nystartad, varför förutsättningarna för att göra allmänt avdrag för det uppkomna underskottet inte är uppfyllda. Överklagandet skall således bifallas.

DOMSLUT

Kammarrätten bifaller överklagandet och fastställer, med ändring av länsrättens dom, Skatteverkets beslut.
 
Kommentar: Under hela den tid som handelsbolaget varit vilande har bolaget innehaft ett bokfört lager enligt inlämnade näringsuppgifter. Av kammarrättens domskäl framgår emellertid inte om det skulle haft en avgörande betydelse.