Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Fråga om beslut om eftertaxering fattats

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-10-05

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
4285-06
Inkomsttaxering 2000
 
Skattemyndigheten omprövade under 2003, med stöd av 4 kap. 15 § taxeringslagen (1990:324), ett grundläggande beslut avseende 2000 års taxering. Enligt kammarrättens bedömning framgår det inte vilken oriktig uppgift som den skattskyldiga lämnat. Kammarrätten har vidare anmärkt att skattetillägg inte påförts. Omprövningsbeslutet har undanröjts av domstolen då det inte innehåller de för eftertaxering nödvändiga rekvisiten.
 
Kommentar:
Efter samråd med expertgruppen skattetillägg, process m.m. har domen inte överklagats.