Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Tillämpning av beloppsspärren

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-03-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4277-06
Beloppsspärren har ansetts tillämplig när ett aktiebolag  som ägdes av en kommun såldes till ett annat av samma kommun direkt ägt aktiebolag (40 kap. 10 § IL)

Taxeringsåret 2003
 
Skatteverket vägrade AB X avdrag för underskott med av bolaget yrkade ca 45 mnkr med motiveringen att en ny ägare fått det bestämmande inflytandet över bolaget. I stället medgavs avdrag med ca 6 mnkr motsvarande 200 % av den nya ägarens utgift för att erhålla det bestämmande inflytandet över bolaget.

AB X yrkade, med överklagande av Skatteverkets beslut, att det skulle taxeras i enlighet med avlämnad deklaration. A kommun sålde den 31 december 2002 AB X till ett annat av kommunen helägt bolag, AB Y. Överlåtelsen skedde som ett led i skapandet av en kommunägd koncern med AB Y som moderbolag till ett antal bolag, däribland AB X. I AB X fanns vid ingången av 2002 ett underskott om ca 45 mnkr. Efter ägarförändringen har A kommun genom AB Y ett fortsatt bestämmande inflytande över bolaget, varför möjligheten att utnyttja tidigare års underskott inte ska begränsas. Bolaget åberopade RÅ 2003 ref. 68 till stöd för sin talan.

Länsrätten biföll överklagandet och upphävde det överklagade beslutet med motivering att AB Y med hänsyn till tidigare ägarförhållanden inte kan anses ha fått något bestämmande inflytande över AB X genom ägarförändringen.

Kammarrätten gjorde följande bedömning.
 
"Enligt 40 kap. 10 § första stycket IL inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Undantag härifrån görs i paragrafens andra stycke. Där anges att beloppsspärren inte inträder om det företag som får det bestämmande inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget redan före ägarförändringen.

De aktuella bestämmelserna i IL i förevarande mål utgår från den koncerndefinition som framgår av aktiebolagslagen. Definitionen förutsätter att moderbolaget är ett svenskt aktiebolag, d.v.s. ett aktiebolag bildat i enlighet med den svenska lagens regler och registrerat i det svenska aktiebolagsregistret (jfr RÅ 1997 not. 206 och Aktiebolagslagen: En kommentar, Del 1 — Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog s. 129). Av definitionen följer att en kommun i förevarande sammanhang inte kan vara moderbolag i en koncern eller ingå i en koncern enligt de bestämmelser som kammarrätten har att tillämpa i målet. Skatteverkets överklagande skall således bifallas redan på grund härav. Vad AB X anfört och åberopat om beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet när en fysisk person avyttrar vissa andelar i ett skalbolag föranleder ingen annan bedömning. Skatteverkets överklagande skall således bifallas och AB X vägras avdrag för det yrkade underskottet om [ca 45 mnkr]."