Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utdelningsbeskattning vid värdeöverföring i sidled från utländsk juridisk person till svenskt aktiebolag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-02

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4187-05
Överlåtelse till underpris av näringsbetingade aktier från utländsk juridisk person (cfc-bolag) till svenskt aktiebolag inom en oäkta koncern medförde utdelningsbeskattning
 
Taxeringsår 2005-2007
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 28 juni 2005. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet såvitt avsåg fråga 2.
 
Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. I skälen för Regeringsrättens avgörande anfördes:
 
"I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att MIAB är att anse som skalbolag. Eftersom något väsentligt inflytande inte överförs på någon annan genom transaktionerna och då sådana särskilda omständigheter som bör föranleda skalbolagsbeskattning inte framkommit skall i enlighet med25 akap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skalbolagsbeskattning underlåtas (jfr RÅ 2003 ref. 68).
 
Enligt Regeringsrättens mening utgör E Investments Holding Ltd inte ett sådant utländskt bolag som enligt 24 kap. 13 § jämförd med 2 kap.5 a§ IL kan äga näringsbetingade andelar. Såsom Skatterättsnämnden funnit finns det därför ingen möjlighet att med stöd av 23 kap. 11 § IL underlåta utdelningsbeskattning.
 
Regeringsrätten instämmer i övrigt i den bedömning Skatterättsnämnden gjort. Förhandsbeskedet skall därför fastställas i den del det överklagats."
 
Kommentar:
Domen bekräftar att ägare av två bolag beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom till underpris till det andra bolaget och förutsättningar för undantag enligt reglerna om underprisöverlåtelser inte föreligger.