Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-05-29

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3831-05
Kapitalvinst som tillgodoräknats en kapitalförsäkring till följd av en utfärdad köpoption har beskattats hos ägaren till kapitalförsäkringen.
 
Inkomsttaxeringen 2000, eftertaxering och skattetillägg
 
AJ ägde och bedrev verksamhet i fåmansföretaget AJ AB. Under 1996 ställde AJ i egenskap av aktieägare i AJ AB ute en köpoption i AJ AB till försäkringsbolaget P Ltd på Bermuda. För detta erhöll AJ en premie om 50 tkr som togs upp i deklaration för taxeringsåret 1997. Köpoptionen innebar att försäkringsbolaget hade rätt att under perioden 1 februari 1999 till den 1 januari 2002 förvärva aktierna i AJ för 2.2 mnkr. AJ hade en kapitalförsäkring i P Ltd. I november 1998 överförde AJ 2.2 mnkr till sin kapitalförsäkring.
 
Med stöd av köpoptionen förvärvade P Ltd den 29 april 1999 aktierna i AJ för 2.2 mnkr. AJ hade inte bedrivit någon verksamhet sedan den 1 april 1999. I december samma år sålde försäkringsbolaget aktierna i AJ för 12 mnkr. Beloppet tillgodoräknades AJ:s kapitalförsäkring.
 
Skatteverket ansåg att det i realiteten var AJ som sålt AJ AB för 12 mnkr. AJ beskattades därför för kapitalvinsten i tjänst och kapital enligt de regler som gäller vid försäljning av kvalificerade aktier i fåmansföretag. Skattetillägg påfördes.
 
Länsrätten och kammarrätten avslog överklagandet.
 
I sina domskäl anförde kammarrätten följande.
 
"Utredningen i målet talar enligt kammarrättens mening entydigt för att P Ltd inte kan ha haft något eget affärsmässigt intresse i ägandet eller avyttringen av aktierna i AJ AB. AJ har under hela skeendet kontrollerat sitt bolag via sin kapitalförsäkring och alltså kunnat råda över de transaktioner som ägt rum. Han får anses fortsatt ha disponerat över de upparbetade medlen i bolaget efter det att P Ltd utnyttjat optionen i april 1999 och han har destinerat medlen till den av honom ägda kapitalförsäkringen. Såvitt framgår har transaktionerna initierats under våren 1998 och avslutats i december 1999. De olika momenten har alltså haft ett förhållandevis nära tidsmässigt samband. Kammarrätten finner sammanfattningsvis med hänsyn till de faktiska förhållandena att AJ får anses ha behållit äganderätten till aktierna i AJ AB till dess de avyttrades i december 1999. Han skall därför på sätt som underinstanserna funnit beskattas för den vinst som uppkom då."