Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Öppenhetskravet för en ideell förening

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-06-01

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3763-04
Ideell förening har ansetts vara öppen, och härigenom inskränkt skattskyldig, trots rekommendationsförfarande vid medlemsantagning

Inkomsttaxering 2002
 
En ideell förening kan vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om den uppfyller vissa krav som anges i 7 kap. 8-13 §§ IL. Ett av dessa är öppenhetskravet enligt 7 kap. 13 § IL som innebär att föreningen inte får vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annat.

Den ideella föreningen F har medlemmar som är yrkesverksamma inom en viss bransch. För medlemskap krävs yrkeserfarenhet och antagning sker normalt genom ansökan med rekommendationer från två befintliga medlemmar.

Länsrätten och kammarrätten fann att öppenhetskravet enligt 7 kap. 13 § IL inte var uppfyllt.

Regeringsrätten däremot ansåg att F under år 2001 var en öppen förening i den mening som avses i 7 kap. 13 § inkomstskattelagen.

"I föreningens stadgar har dess ändamål utförligt angetts men däremot saknas andra bestämmelser om antagande av medlem än att denne skall vara en fysisk person samt att det är styrelsen som beslutar om antagning.

För att bli medlem i föreningen krävs enligt vad föreningen uppgett att den sökande har arbetat med kvalificerad ...... i minst ett år. Förfarandet vid antagning av en ny medlem innebär normalt sett att sökanden ger in en skriftlig ansökan, vilken skall åtföljas av rekommendationer från två personer. Båda dessa skall ha varit medlemmar i föreningen i minst tre år men endast en av dem får finnas på samma arbetsplats som sökanden. Av den blankett som används vid förfarandet framgår att de två personer som rekommenderar sökanden som medlem i föreningen skall intyga följande. "Jag intygar med min underskrift att ovanstående sökande sedan minst ett år tillbaka är verksam, med kvalificerad ........ Jag har personlig erfarenhet av den sökandes professionella meriter och är beredd att besvara frågor om den sökande. Jag rekommenderar därför att den sökande antas som medlem i F....."

Föreningen har vidare uppgett att det, vid sidan av det nu beskrivna förfarandet, under det aktuella året även förekom att medlemmar antogs utan att sökanden lämnade rekommendationer på ovan angivet sätt. För den som antagits till ..... utbildning ställdes inga ytterligare krav för medlemskap. För sådana sökande som inte lämnade rekommendationer gjordes en särskild utredning inom föreningens kansli för att klarlägga om sökanden uppfyllde kraven för medlemskap.

Enligt Regeringsrättens uppfattning innebär ett förfarande vid antagning av nya medlemmar i en förening som innefattar ett krav på rekommendationer från två av föreningens medlemmar som båda har personlig kännedom om sökanden en stark presumtion för att föreningen i fråga är ett slutet sällskap som inte uppfyller öppenhetskravet. Som framgått är emellertid föreningens förfarande med rekommendationer inte obligatoriskt och det kan konstateras att nya medlemmar antas även utan att sådana rekommendationer fogats till ansökan om medlemskap. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att föreningen under det aktuella året får anses ha varit öppen i den mening som avses i 7 kap. 13 § IL."

Kommentar: Regeringsrätten framhåller att ett rekommendationsförfarande vid medlemsantagning talar för att öppenhetskravet inte torde vara uppfyllt. I praktiken har dock rekommendationer inte varit ett krav för medlemskap varför F ändå ansetts öppen. Detta är i linje med t.ex. RÅ 1989 ref. 60 där Regeringsrätten lade större vikt vid hur medlemsantagningen gått till i praktiken än hur de angavs i föreningens stadgar.

I målet var endast frågan om föreningens öppenhet uppe till prövning.