Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Oriktig uppgift vid avsättningar inför kommande år

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-07-25

Område: Skattetillägg och förseningsavgift

Dnr/målnr/löpnr:
345-04
Avsättningar inför kommande år har, mot bakgrund av den information den skattskyldige hade, inte ansetts så felaktiga att det kan anses visat att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift.
 
Inkomsttaxering 2000
 
För räkenskapsåret 1999 satte AB A i balansräkningen av 9 825 086 kr avseende upplupna löneskulder och sociala avgifter. Av detta belopp medgav Skatteverket inte avdrag med 542 505 kr, vilket belopp avsåg följande poster.
 
Upplupna löneskulder 150 000 kr (50 000 + 20 000 + 45 000 + upplupna sociala avgifter)

1) Upplupen skuld till korrespondenter för utfört arbete i december 1999
-  Avsättningen uppgick till 135 000 kr. Skatteverket ansåg att skuldreserveringen var 50 000 kr för hög.

2) Upplupen semesterskuld
-  Avsättningen uppgick till 68 900 kr. Skatteverket    ansåg att reserveringen var ca 20 000 kr för hög.

3) Upplupen skuld avseende bonus till VD
-  Avsättningen uppgick till 130 626 kr. Skatteverket ansåg att reserveringen var ca 45 000 kr för hög.
 
Upplupen löneskuld vid omstrukturering 392 505 kr

- Avsättningen uppgick till 667 249 kr (framgår av omprövningsbeslut 2001-06-12). Skatteverket ansåg att reserveringen var 392 505 kr för hög.
 
AB A yrkade vidare avdrag för förutbetalda serviceavgifter med 94 422 kr.
Skatteverket vägrade avdrag eftersom avgiften var hänförlig till det följande räkenskapsåret.

 
Skatteverket påförde skattetillägg, på grund av oriktig uppgift, med 10 % på ett underlag om 636 927 kr.

 
Länsrätten avslog AB A:s överklagande. AB A överklagade länsrättens dom endast såvitt gäller påförda skattetillägg. Kammarrätten avslog överklagandet.
  
Regeringsrätten uttalade i sina domskäl bl.a. följande.
 
"Skattetillägg skall påföras om bolaget lämnat en uppgift beträffande avsättningarna som befinns oriktig (5 kap. 1 § taxeringslagen [1990:324] i den i målet aktuella lydelsen). Med oriktig uppgift avses en felaktig sakuppgift men däremot inte en oriktig uppfattning som grundar sig på den skattskyldiges subjektiva uppfattning (jfr prop. 1971:10 s. 269 och RÅ 1999 ref. 17). Det ligger i sakens natur att en avsättning ofta inte kan beräknas med exakthet utan måste uppskattas och att ett visst bedömningsutrymme finns för vad som kan godtas. Mot bakgrund av den information som bolaget hade kan bolagets bedömning enligt Regeringsrättens mening inte sägas vara så felaktig att det kan anses visat att bolaget har lämnat en oriktig uppgift. Överklagandet skall därför bifallas i denna del.
       
Vad härefter gäller avdraget för förutbetalda serviceavgifter om 94 422 kr framgår av utredningen att bolaget har underlåtit att periodisera beloppet. Utgiften har bokförts under år 1999 men avser första halvåret 2000. I självdeklarationen har inte lämnats någon upplysning om att avdrag gjorts för posten. Bolaget har därmed lämnat en oriktig uppgift och grund för att påföra skattetillägg föreligger därför i denna del. Skäl för eftergift har inte framkommit."
 
Kommentar:
Mot bakgrund av hur domskälen utformats bör slutsatsen kunna dras att Regeringsrätten i och för sig ansett att det gjorts en för hög reservering. Även om det förelegat förutsättningar för att vägra avdrag för den för höga reserveringen vid det ordinära förfarandet krävs det, för att skattetillägg ska kunna tas ut, att en oriktig uppgift lämnats. I detta fall har emellertid Regeringsrätten, med utgångspunkt från vad bolaget hade för information inför avsättningen, funnit att avvikelsen inte varit tillräckligt felaktig för att oriktig uppgift kan anses föreligga. Om felaktigheten varit mer omfattande bör således något hinder inte ha förelegat för att ta ut skattetillägg.