Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Ej undantagen sjukvård eller social omsorg eller led i myndighetsutövning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-12-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
273-07
De ifrågavarande läkarintygen rörande taxiförarlegitimation och utfärdade läkarutlåtanden rörande färdtjänst ansågs inte utgöra sådan sjukvård eller social omsorg som var undantagen från skatteplikt. Tjänsterna ansågs inte heller ingå som ett led i myndighetsutövning.
 
Redovisningsperioderna augusti 2006 — juli 2009
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2006-12-21 att de ifrågavarande läkarintygen rörande taxiförarlegitimation och utfärdade läkarutlåtanden rörande färdtjänst inte utgjorde sådan sjukvård eller social omsorg som var undantagen från skatteplikt. Tjänsterna ansågs inte heller ingå som ett led i myndighetsutövning. För en beskrivning av omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering hänvisas till referatet. Länk till förhandsbeskedet.
 
"YRKANDEN
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten skall fastställa förhandsbeskedet.
 
Landstinget yrkar att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och anför bl.a. följande. De tillhandahållna tjänsterna är inte mervärdesskattepliktiga. Alternativt är det fråga om myndighetsutövning. Skatterättsnämnden har inte dragit riktiga slutsatser av den av landstinget åberopade domen i EG-domstolens mål C-307/02 d´Ambrumenil, särskilt punkt 65 i domen. Skatterättsnämnden har vidare ansett att rättsfallet RÅ 1993 ref. 38 inte är tillämpligt och därvid hänvisat till vissa uttalanden i SOU 1992:6 och prop. 1993/94:99. Någon ändring av begreppet myndighetsutövning gjordes dock inte av riksdagen.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."