Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Upplåtelse av båtuppläggningsplatser

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-03-06

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2730-06
Skattskyldighet till mervärdesskatt har ansetts föreligga för upplåtelse av båtuppläggningsplatser.  

Redovisningsperioder under tiden den 1 november 2005 - den 31 oktober 2008
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked den 6 april 2006 att sökanden var skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse av båtuppläggningsplatser. Förhandsbeskedet finns i refererat. Länk till förhandsbeskedet.

 
Förhandsbeskedet överklagades av sökanden.

"YRKANDEN M.M.
 
Bolaget yrkar att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, beslutar att upplåtelse av uppläggningsplats för båtar är en icke mervärdesskattepliktig tjänst. Bolaget anför bl.a. följande. Det strider mot den EG-rättsliga förutsebarhetsprincipen att tolka in upplåtelser som inte språkligt sett kan förenas med ordalydelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200). Dessutom strider det mot den skatterättsliga legalitetsprincipen att tolka in att "upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet" även omfattar uppläggning av båtar. Till stöd för sin talan åberopar bolaget ett utlåtande från professor
NN.
 
Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Genom EG-domstolens dom i målet C-428/02, vilken åberopats av Skatterättsnämnden, har klarlagts att artikel 13 B b första stycket 2 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) skall tolkas så att uttrycket "uthyrning av parkeringsplatser" omfattar samtliga transportmedel inbegripet båtar. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen har av lagstiftaren ansetts vara EG-konform. Att inbegripa båtar i tolkningen av bestämmelsen utgör ett fullt möjligt tolkningsalternativ. Kravet på EG-konform tolkning innebär att det föreligger en skyldighet att välja det tolkningsalternativ som bäst stämmer överens med EG-rätten.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."