Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Skalbolagsbeskattning, fråga om ventilen är tillämplig

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-07-13

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2585-07
Skalbolagsbeskattning har ansetts skola ske eftersom säkerhet inte lämnats och ventilen inte ansetts vara tillämplig.
 
Taxeringsår 2005
 
AB A bedrev hotellrörelse fram till 2003 då rörelsefastigheten såldes på grund av vikande intäkter. Orsaken härför var att stora delar av bolagets kundunderlag försvann genom att behovet av montörer på orten kraftigt minskade. Våren 2004 sålde L aktierna i bolaget eftersom någon verksamhet inte längre bedrevs. Aktierna såldes till substansvärdet med beaktande av obeskattade reserver vid tidpunkten för överlåtelsen. De nya ägarna köpte bolaget för att bedriva en annan verksamhet, vilket de också gjorde fram till bolagets konkurs sommaren 2005. Skalbolagsdeklaration lämnades in och Skatteverket beslutade om säkerhetens storlek, men någon säkerhet lämnades inte in. L ansåg att ventilen skulle anses vara tillämplig. Skatteverket delade inte denna uppfattning utan beskattade vinsten som passiv näringsverksamhet enligt skalbolagsreglerna. L överklagade till länsrätten.
 
LÄNSRÄTTENS DOMSKÄL
 
Kapitalvinst som uppkommit på grund av avyttring av andel i skalbolag skall som huvudregel tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet ( 49 akap. 11 § IL). Skalbolagsreglerna tillämpas dock inte om en skalbolagsdeklaration lämnas och säkerhet ställs för den skatt som belöper på det avyttrade företaget vid avyttringstidpunkten ( 49 akap. 13 § IL). Skalbolagsreglerna tillämpas heller inte enligt49 akap. 12 § IL om den skattskyldige begär det och det finns särskilda skäl (ventilen). Vid prövningen skall beaktas vad som föranlett avyttringen av andelen eller återköpet och hur ersättningen för andelen har bestämts. Exempel på särskilda skäl enligt förarbetena (prop. 2001/02:165 s.60 f .) är generationsskifte, utlösen av delägare, likvidation, konjunkturnedgång och omstrukturering.
 
I förevarande fall har skalbolagsdeklaration lämnats av AB A men någon bankgaranti har inte lämnats för beslutad säkerhet. L har gjort gällande att ventilen i49 akap. 12 § IL är tillämplig. Den omständigheten att verksamheten lades ned på grund av minskat kundunderlag utgör enligt länsrätten inte särskilda skäl för undantag från skalbolagsreglerna. Överklagandet skall därför avslås.
 
L överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet.
 
DOMSKÄL
 
Vad L anfört och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den länsrätten gjort. Överklagandet skall därför avslås.
 
Kommentar:
I detta fall hade bolagets skatteskulder inte betalts. Normalt torde det inte finnas någon anledning att tillämpa reglerna om skalbolagsbeskattning när bolagets skatter har betalts. Syftet med skalbolagsbeskattningen är ju att förhindra att man undviker det första ledet i dubbelbeskattningen.