Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Ej undantagen sjukvård eller led i myndighetsutövning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-12-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2511-07
Den tjänst som en läkare tillhandahåller försäkringskassan vid ett s.k. avstämningsmöte omfattas inte av undantaget för sjukvård. Tjänsten ingår inte heller som ett led i myndighetsutövning.
 
Redovisningsperioderna juli 2006 — juni 2009
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-03-28 att den tjänst en läkare tillhandahåller försäkringskassan vid ett s.k. avstämningsmöte inte omfattas av undantaget för sjukvård. Tjänsten ansågs inte heller ingå som ett led i myndighetsutövning. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till förhandsbeskedet.
 
" YRKANDE M.M.
 
Sökanden yrkar att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, skall förklara att skatteplikt inte föreligger för omsättningen av de aktuella tjänsterna. Sökanden anför bl.a. följande. De skiljaktiga ledamöterna i Skatterättsnämnden har tolkat EG-domstolens dom i mål C-307/01 på det sätt som sökanden har gjort. Läkarinsatsen får anses falla in under undantaget för sjukvård och/eller myndighetsutövning. När staten i realiteten ålägger sökanden att utföra en läkarinsats med förlust får det anses vara ett uttryck för statens maktbefogenheter. Insatsen kommer inte till stånd beroende på avtal eller i övrigt på grund av regler av privaträttslig natur. Insatser som utförs tvingande skall enligt förarbetena till den nu aktuella lagregeln hänföras till myndighetsutövning.
 
Skatteverket anser att Regeringsrätten skall fastställa förhandsbeskedet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."