Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Provisionsersättning; tjänst eller näringsverksamhet; F-skattsedel

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-06-28

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
2144-05
Fakturering mellan två bolag avseende provisionsersättning för arbete utfört av person som är företagsledare i båda bolagen har godtagits

Inkomsttaxering 2001

L bedriver turistverksamhet genom sitt helägda K AB och dess dotterbolag Å AB. Vidare äger han 40 % av aktierna i M AB. Å AB har enligt avtal med M AB uppdrag att sälja annonser för publicering i M AB:s publikationer och erhåller för detta arbete provisionsersättning. Arbetet utförs av L.

SKV har med framgång i kammarrätten hävdat att L personligen är att anse som rätt betalningsmottagare för ersättningen för det säljarbete han utfört för M AB:s räkning. Han har vid sina kundbesök företrätt M AB, som även fakturerat kunderna. Å AB, som formellt mottagit ersättningen, har inte bedrivit någon verksamhet i övrigt. L har haft ställning som företagsledare i såväl M AB som Å AB och har ansetts på ett otillåtet sätt periodisera sin tjänsteinkomst genom att styra ersättningen till Å AB.

Regeringsrätten finner att L inte ska beskattas för denna uppdragsersättning. Å AB är dotterbolag till ett bolag som är verksamt inom turistnäringen. Arbetet med annonsförsäljningen faller inom koncernens verksamhetsområde. Den omständigheten att Å AB inte haft andra inkomster ger inte anledning att sätta i fråga att Å AB är rätt mottagare av ersättningen från M AB. Inte heller i övrigt finns grund för att utgå från annat än att det förelegat ett uppdragsförhållande mellan Å AB och M AB.

 
Regeringsrätten har som en följd av denna bedömning samma dag avgjort ytterligare mål och därvid angivit att grund saknas för att ta ut arbetsgivaravgifter på den ersättning som M AB betalat ut till Å AB, mål nr 2151-05 och 2155-05. Det har inte heller funnits skäl att återkalla Å AB:s F-skattsedel med anledning av förhållandena, då något kringgående av skyldigheten att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter inte skett, mål nr 2138-05 och 2140-05.

 
Kommentar:
Regeringsrättens utslag visar att en företagsledare i ett bolag kan utföra arbete för detta bolags räkning inte bara personligen, utan även via annat bolag där han är företagsledare, om arbetet faller inom det senare bolagets, eller koncernens, verksamhetsområde.