Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Beloppsspärren

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-09-17

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1967-06
Frågor om tillämpning av beloppsspärren i underskottsreglerna
 
Taxeringsåret 2004
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 mars 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Förhandsbeskedet överklagades av allmänna ombudet med yrkande om att beskedet skulle fastställas såvitt avser frågorna 1 och 2 a och att det skulle överprövas vad gäller fråga 2 b.
 
Regeringsrätten skrev så här i sin dom.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Den i 40 kap. 15 § första stycket 1 IL intagna beloppsspärren tar sikte på underskott som överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Såvitt framgår av handlingarna ökade Y:s röstetal i bolaget efter en nyemission i april 2003 från ca 36 procent till ca 52 procent och efter en nyemission i juli samma år till ca 54 procent [Anm. beloppen anges avrundade här] Eftersom femtioprocentsgränsen passerats redan med det förstnämnda förvärvet är det senare förvärvet inte en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över bolaget. Fråga 1 skall besvaras i enlighet härmed.
 
Såvitt avser frågorna 2 a och 2 b gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden."
 
"REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1 och förklarar att utgiften för aktieförvärvet i juli 2003 inte får räknas med vid beräkningen av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över bolaget.
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågorna 2 a och 2 b."
 
Kommentar:
Regeringsrättens svar på fråga 1 överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, jfr Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering Del 3 s. 221 ff.