Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1774-04
1995 års skatteflyktslag har inte ansetts tillämplig när den grundläggande rättshandlingen (upptagande av lån) vidtagits innan lagen trädde i kraft medan de efterföljande rättshandlingarna (betalning av ränta) vidtagits p.g.a. rättslig förpliktelse orsakad av den grundläggande rättshandlingen.
 
Inkomsttaxering 1996
 
Ett investmentföretag överlät under 1991 och 1992 samtliga aktier i ett rörelsedrivande dotterbolag till ett annat dotterbolag. Köpen finansierades med lån från investmentföretaget. De räntebetalningar som sedan gjordes från köparbolaget till investmentföretaget finansierades med koncernbidrag från det koncerninternt förvärvade dotterbolaget. Investmentföretaget i sin tur kvittade bort ränteintäkterna mot avdragsgill utdelning. Genom detta förfarande uppnåddes den effekten att de vinster som upparbetats inom koncernens rörelsedrivande dotterbolag, såvitt avser aktuella belopp, undgick beskattning.
 
Skatteverket yrkade att avdrag för räntebetalning som skett efter den 1 juli 1995 skulle vägras med stöd av lagen mot skatteflykt.
 
Kammarrätten i Stockholm (dom den 15 januari 2004, mål nr 7870-02) fann att avdrag för räntekostnaderna skulle vägras med stöd av skatteflyktslagen.
 
Regeringsrätten fann att skatteflyktslagen inte var tillämplig och lämnade följande motivering.
 
"Enligt 2 § i 1995 års skatteflyktslag skall, om vissa kriterier är uppfyllda, vid taxeringen hänsyn inte tas till rättshandling som har företagits av den skattskyldige. Skatteflyktslagen trädde i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på rättshandlingar som företagits efter detta datum. För att kunna ta ställning till om lagen är tillämplig i detta mål måste alltså först fastställas vilken rättshandling som Skatteverket anser att man ska bortse från vid taxeringen eftersom bara sådana som företagits efter den 1 juli 1995 kan angripas med stöd av lagen.
 
Vid införandet av 1980 års skatteflyktslag uppmärksammades frågan om hur man skulle ta ställning till en rättshandling som i och för sig företas efter lagens ikraftträdande men som ingår som ett led i ett förfarande som påbörjats dessförinnan. I lagrådsremissen anförde föredragande statsråd att lagen kunde tillämpas om den inledande rättshandlingen kunde sägas vara fristående i förhållande till den senare. Lagrådet anförde för sin del att det torde vara av avgörande betydelse att den skattskyldige på grund av ett åtagande före ikraftträdandet var rättsligen pliktig att företa rättshandlingen. Var han det torde lagen inte kunna tillämpas. Som exempel på en sådan situation angav lagrådet reversräntor som förföll till betalning efter ikraftträdandet om reversen utfärdats före denna tidpunkt. Regeringen anslöt sig till vad Lagrådet anfört. (Prop. 1980/81:17 s. 38, 190, 199.)
 
Enligt Regeringsrätten är den i sammanhanget relevanta rättshandlingen F:s upplåning av medel från investmentbolaget. Efterföljande räntebetalningar på detta lån utgör förvisso också rättshandlingar men de är enbart en konsekvens av skuldförhållandet och är därmed inte fristående i förhållande till detta. Lånet togs upp redan under åren 1991 och 1992 och alltså innan 1995 års skatteflyktslag trädde i kraft. Lagen kan således inte tillämpas på den rättshandlingen. Redan på denna grund skall Skatteverkets framställning om tillämpning av 1995 års skatteflyktslag avslås."
 
Kommentar:
Den materiella rättsfrågan prövades av Regeringsrätten i en dom samma dag, mål nr 6699-04, 6701-04 och 6703-04.