Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kommuns tillskott till eget aktiebolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-09-13

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1185-07
En kommuns återkommande tillskott till ett eget fastighetsbolag har ansetts utgöra ett skattepliktigt driftbidrag  

Taxeringsåret 2001
 
AB X redovisade i självdeklarationen ett från sin ägare Y kommun med 1 600 000 kr erhållet belopp som skattefritt aktieägartillskott. Skatteverket avvek från deklarationen genom att ta upp beloppet som skattepliktig intäkt.
Länsrätten ansåg beloppet utgöra ett skattefritt aktieägartillskott och biföll bolagets överklagande.
 
Skatteverket överklagade till kammarrätten som biföll verkets överklagande. Efter att ha redogjort för Regeringsrättens domar i RÅ 2001 ref 28 I och II anförde kammarrätten i domskälen följande.
 
"Bolaget, som ägs av Y kommun, har under räkenskapsåret 2000 bedrivit förvaltning av fyra egna fastigheter. Det framgår av utredningen i målet att kommunen tillskjutit medel till sitt bolag under räkenskapsåren 1994, 1997, 1998, 1999 och 2000 med 895 000 kr, 1 150 000 kr, 600 000 kr, 1 500 000 kr respektive 1 600 000 kr. Räkenskapsåren 1995 och 1996 tillsköt kommunen inte några medel till sitt bolag. Underskotten i bolaget före tillskotten var under räkenskapsåren 1997 - 2000, i nämnd ordning, 1 430 020 kr, 571 586 kr, 1 426 329 kr respektive 1 591 441 kr. Även efter räkenskapsåret 2000 har stora tillskott lämnats till bolaget. Kommunen har under räkenskapsåren 2001-2004 årligen lämnat tillskott till bolaget på mellan 1 800 000 kr och 1 275 955 kr. De kommunala tillskotten uppgår till sammanlagt 11 215 955 kr under kalenderåren 1997-2004 medan de totala underskotten under samma period, före de årliga tillskotten, uppgår till 16 029 796 kr.
 
Kammarrätten gör följande bedömning.
 
Av omständigheterna framgår att kommunen valt att bedriva fastighetsförvaltning i bolagsform och därigenom tagit på sig att svara för kostnaderna för verksamheten, i den mån de inte täcks av intäkter i verksamheten. Kommunen har uppenbarligen godtagit att verksamheten inte bär sina egna kostnader och under flera år tillskjutit medel för att täcka underskotten i bolagets verksamhet. Tillskotten framstår därför som årliga ersättningar för att utföra fastighetsförvaltningen, inte som aktieägartillskott. De bör därför betraktas som påräkneliga intäkter i verksamheten och föranleda beskattning hos bolaget.
 
På grund av det anförda skall Skatteverkets överklagande bifallas och bolaget beskattas för det från Y kommun erhållna beloppet om 1 600 000 kr."