Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-09-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Svensk medborgares innehav av andel i industrifastighet och börsaktier samt en styrelsepost i ett svenskt aktiebolag har inte ansetts medföra väsentlig anknytning efter utflyttning.
 
Inkomsttaxering 2008-2010
 
FÖRHANDSBESKED
 
Fråga 1
 
X ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till Schweiz.
 
MOTIVERING
 
Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller om han har fastighet här.
 
X avser att i september 2007 flytta till Schweiz tillsammans med hustru och barn. Där ska han driva verksamhet inom läkemedelsbranschen genom ett schweiziskt bolag.
 
Efter utflyttning kommer X utöver sitt svenska medborgarskap, att ha anknytning till Sverige genom en industrifastighet i G som han äger tillsammans med sin bror, en portfölj börsaktier som han äger tillsammans med sin familj och en styrelsepost i ST AB. Fastighetens marknadsvärde uppgår till 10-12 miljoner kr och hyresintäkterna till 1,3 miljoner kr per år. Fastigheten förvaltas av fristående fastighetsbolag. Vart och ett av familjens innehav av börsaktier understiger en procent av aktierna i bolaget ifråga. X äger inga aktier i ST AB.
 
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.
 
De i ansökan beskrivna omständigheterna kan inte anses ge X väsentlig anknytning till Sverige.