Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skalbolagsbeskattning — fråga om ventilen samt vad som avses med likvida medel

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-08-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skalbolagsbeskattning ska inte ske p.g.a. att särskilda skäl för undantag föreligger.

Taxeringsåret 2008
 
Beskrivning av skeendet och frågorna som ställdes till Skatterättsnämnden framgår nedan under MOTIVERING.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Skalbolagsbeskattning ska inte ske.
 
MOTIVERING
 
AB A sålde i december 2006 till underpris konvertibler utfärdade av AB B till det av AB A och dess helägda dotterbolag AB C samägda vilande bolaget AB D. Dessa konverterades till aktier i januari 2007. Därefter innehade AB D A- och B-aktier i AB B med 14,6 % av kapitalet och 25,4 % av rösterna i AB B. B-aktierna var marknadsnoterade.
 
Som ett led i ett kommande offentligt uppköp av aktierna i AB B sålde AB A och AB C i april 2007 sina aktier i AB D till AB E, dotterföretag till det från AB A fristående utländska bolaget F. Köpeskillingen uppgick till betydande belopp. Vid det tillfället hade AB D vid sidan av aktierna i AB B inga andra tillgångar än ett relativt sett obetydligt belopp på skattekonto vilket motsvarades av en skatteskuld. Några andra skulder eller obeskattade vinstmedel fanns inte heller. Skatteskulden har därefter betalts.
 
Fråga har uppkommit om skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 9 § IL ska ske av försäljningen av aktierna i AB D. Sökandena anser att AB D inte är ett skalbolag eftersom aktierna i AB B inte ska räknas som likvida tillgångar med stöd av 15 § första stycket 1. Skatteverkets uppfattning är att aktierna i AB B är likvida tillgångar enligt 14 § samma kapitel. Parterna är dock ense om att det i varje fall föreligger sådana särskilda skäl som avses i 13 § till följd varav skalbolagsbeskattning enligt 9 § inte ska ske.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
För att avgöra om ett företag är ett skalbolag ska en jämförelse göras mellan summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar enligt 25 a kap. 14-16 §§ IL och ett jämförelsebelopp enligt 17 § som baseras på ersättningen vid avyttringen. Aktier räknas normalt som likvida tillgångar. Undantag görs bl.a. för aktier i företag som är i sådan intressegemenskap som avses i 2 § med företaget som innehar aktierna. Då ska i stället det förra företagets likvida tillgångar räknas med (16 §). Någon skalbolagsbeskattning ska dock inte ske om den skattskyldige begär det och det föreligger särskilda skäl (13 §).
 
Med hänsyn till omständigheterna i ärendet finner nämnden att sådana särskilda skäl för undantag från skalbolagsbeskattning som avses i 13 § föreligger (jfr prop. 2002/03:96 s. 123-125). Skalbolagsbeskattning ska därför inte ske. Ansökan bör inte besvaras i vidare mån än så.
 
Kommentar:
Skatteverket ansåg att det inte förelåg sådan intressegemenskap som anges i 25 a kap. 2 § IL mellan AB D och AB B. Den frågan blev emellertid inte besvarad av Skatterättsnämnden. Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.