Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förmån ur personalfond

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-05-29

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Medel avsatta till en personalfond ska inte beskattas så länge de kvarstår i fonden.
 
Inkomsttaxeringen 2007-2009
 
Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Sökanden är anställd i ett svenskt bolag som är ett dotterbolag till ett finskt bolag. Sökanden kommer i sin anställning att omfattas av koncernens vinstpremiesystem. Avsatta medel placeras i en av personalorganisationerna bildad personalfond enligt den finska personalfondslagen 15.9.1989/814. Personalfonden kan förvärva rättigheter och skyldigheter. Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel skall enligt 21 § personalfondslagen bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdagen). En fondandel består av en bunden och en disponibel del i form av aktier eller kontanter. Först sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i en personalfond kan enligt 24 § andra stycket personalfondslagen årligen högst 15 procent av kapitalet föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel skall anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om något meddelande inte lämnas inom den föreskrivna tiden kan utbetalning påkallas först följande år.
 
FRÅGOR
 
1. Kommer jag att tjänstebeskattas för min andel av fondens löpande inkomster och kapitalvinster under de år medlen är bundna i fonden.
 
2. Blir jag tjänstebeskattad för min andel av fonden efter de fem första åren, i takt med att medlen förs över från de bundna till den disponibla delen, oavsett om medlen rent faktiskt betalas ut till mig eller inte?
 
3. Kommer jag att förmögenhetsbeskattas för min andel av fondens förmögenhet?
 
4. Gör det någon skillnad ur beskattningssynpunkt för mig om det är de svenska eller finska bolagen som gör inbetalningar till personalfonden?
 
FÖRHANDSBESKED
 
Frågorna 1, 2 och 4
 
Sökanden skall inte förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst så länge avsatta medel kvarstår i personalfonden. Svaret på frågorna påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.
 
Fråga 3
 
Sökanden skall vid beräkningen av den beskattningsbara förmögenheten enligt SFL inte ta med sin andel i personalfonden.
 
MOTIVERING
 
Enligt 10 kap. 8 § IL, skall tjänsteinkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del.
 
Nämnden finner att om sökanden inte utnyttjar sin rätt att begära utbetalning från personalfonden utan låter medlen stå kvar i fonden, så skall fondmedlen inte anses tillgängliga för lyftning i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL.
 
Sökanden skall inte beskattas för fondens löpande inkomster och kapitalvinster och inte heller förmögenhetsbeskattas för den del som motsvaras av hennes andel i personalfondens förmögenhet.
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats till Regeringsrätten. Skatteverkets uppfattning är att beskattning ska ske i tjänst vid den tidpunkt då medel överförs från den bundna delen av fonden och blir disponibla.
 
Skillnaden mot förhandsbeskedet från 6 maj 2002 (se Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering, del 1, s. 298) är att sökanden i detta fall inte före beskattningstidpunkten avtalar med arbetsgivaren om att medlen ska förbli bundna.