Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Fackförbunds tillhandahållande av administrativa tjänster

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-01-19

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett fackförbunds tillhandahållande av administrativa tjänster till förbundets avdelningar har inte ansetts medföra skattskyldighet till mervärdesskatt.
 
Redovisningsperioder under tiden maj 2006 - april 2009
 
"Förbundet har uppgett att det önskar svar på frågan om det omsätts skattepliktiga tjänster vid förbundets administrativa kontor i X-stad.
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Förbundet är inte skattskyldigt till mervärdesskatt i den verksamhet som bedrivs vid det administrativa kontoret.
 
MOTIVERING
 
Av stadgarna framgår i huvudsak följande om förbundets uppgift och organisation. Förbundet är en sammanslutning av alla anställda i Sverige inom en viss näring och dess uppgifter är bl.a. att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden, inom näringslivet och i samhällslivet i övrigt samt medverka till en demokratisk samhällsutveckling. Rätt till inträde har bl.a. varje anställd inom förbundets verksamhetsområde. De beslutande organen i förbundet är kongressen, överstyrelsen och förbundsstyrelsen.
 
Förbundets lokala verksamhet utövas enligt stadgarna av avdelningar, som i sig kan uppdelas i underorganisationer. En avdelning bildas efter överstyrelsens beslut inom ett visst geografiskt eller på andra grunder avdelat område. En avdelning, som omfattar alla förbundets medlemmar inom avdelningens verksamhetsområde, har till uppgift att verka för anslutning till förbundet att verkställa de uppdrag och beslut som förbundsstyrelsen meddelar samt att i enlighet med förbundets stadgar tillvarata medlemmarnas intressen. Efter beslut av avdelningsstyrelsen kan avdelning indelas i fackklubbar att verka för den fackliga verksamheten.
 
I stadgarna föreskrivs vidare att medlemsavgifterna till förbundet utgår från ett system med avgifter till förbundet och avgifter till avdelning. Avgiften till förbundet fastställs för året efter kongressår av kongressen och för övriga år av överstyrelsen. Avgiften till avdelning fastställs av det högsta beslutande organet för avdelningen, representantskapet, och skall följa samma intervall som förbundsavgiften.
 
I ärendet har uppgetts att en avdelning utgör juridisk person, dvs. är ett självständigt rättssubjekt som bl.a. kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och uppträda som part inför domstol. Utredningen i ärendet ger inte tillräckligt underlag för att nämnden skall kunna ta självständig ställning till den frågan. Det kan emellertid konstateras att avdelningarna enligt stadgarna i vissa hänseenden intar en underordnad roll i förhållande till förbundet på ett för självständiga juridiska personer atypiskt sätt. Således bildas som ovan nämnts en avdelning efter beslut av förbundets överstyrelse. De stadgebestämmelser som avdelningarna har att följa beslutas inte av avdelningens högsta beslutande organ representantskapet utan av förbundets högsta beslutande organ kongressen. Det är också denna som beslutar om ändringar av stadgarna efter förslag av förbundsstyrelsen. Avdelningen kan inte utan medgivande av förbundsstyrelsen besluta om upplösning eller på annat sätt lägga ned sin verksamhet. Om avdelningen trots anmodan därom inte fullgör sina skyldigheter gentemot förbundet eller vägrar att rätta sig efter stadgarna för förbundet eller stadgeenligt fattade beslut, kan förbundsstyrelsen besluta om avdelningens upplösning. Om avdelning upplöses tillfaller dess behållna tillgångar förbundet. Utöver rent facklig verksamhet skall avdelning insamla och till förbundet insända uppgifter som förbundsstyrelsen begär och i enlighet med vad förbundsstyrelsen bestämmer handlägga frågor om inträde, utträde eller uteslutning.
 
Förbundets och till vissa delar avdelningarnas administration har fr.o.m. 2006 centraliserats till ett särskilt administrativt kontor, där förbundet har anställt 22 personer. Kontorets verksamhet finansieras i sin helhet med medel från medlemsavgifterna till förbundet. Vid kontoret handläggs frågor rörande medlems-, löne- och ekonomiadministration. Den helt övervägande delen av verksamheten avser förbundets egen direkta verksamhet men visst arbete rörande främst löneadministration avser löner och ersättningar som utges i avdelningarnas verksamheter.
Fråga i ärendet är om förbundets administrativa arbete såvitt avser dessa löner och ersättningar hänförliga till avdelningarnas verksamhet innebär att förbundet i en yrkesmässig verksamhet skall anses omsätta skattepliktiga tjänster.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är en verksamhet yrkesmässig om den, såvitt nu är aktuellt, utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Ett fackförbund är en ideell förening som, förutom att främja vissa rent ideella ändamål, främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom en ickeekonomisk verksamhet (jfr Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar, 3:e uppl. 2002 s. 57). Sådan föreningsverksamhet, där intäkterna endast består i medlemsavgifter och således i princip i icke avdragsgilla levnadskostnader, hänförs inte till näringsverksamhet (rörelse) annat än om det är en verklig näringsverksamhet, där föreningen t.ex. tillhandahåller medlemmarna särskild service och andra tjänster för t.ex. deras yrkesverksamhet för vilka avgiften utgör särskild ersättning (jfr t.ex. RÅ 1997 ref. 16).
 
EG-rättens motsvarighet till ML:s bestämmelser om när en verksamhet skall anses yrkesmässig finns numera i artiklarna2.1 aoch c och artikel 9.1 första och andra styckena i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Enligt nämnda artiklar skall mervärdesskatt betalas för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster av en beskattningsbar person när denne agerar i denna egenskap och med beskattningsbar person avses den som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet oberoende av syfte eller resultat och med ekonomisk verksamhet, slutligen, varje verksamhet som bedrivs bl.a. av tjänsteleverantörer. Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i artiklarna 2.1 och 4.1 och 2 i det upphävda direktivet 77/388/EEG.
 
Som framgått ovan intar förbundet och avdelningarna i förhållande till varandra inte en sådan självständig ställning som kan jämföras med t.ex. en koncern bestående av moderbolag och dotterbolag och mellan vilka s.k. koncerngemensamma tjänster i form av förvaltningstjänster och andra administrativa tjänster kan tillhandahållas. Avdelningarna framstår mer som olika organisatoriska enheter inom förbundet där löneadministrationen och eventuell annan administrativ verksamhet för avdelningarna sker uteslutande för den fackliga verksamheten sådan denna är organiserad och bedrivs i förbundet. Administrationen av verksamheten är således ett led i och en stödfunktion till det ideella fackliga arbetet och inte till någon del en särskild näringsverksamhet (rörelse). Verksamheten avser inte heller särskild service till de enskilda medlemmarna. Förbundets verksamhet är därför inte yrkesmässig enligt ML. I följd härav kan förbundet inte heller anses omsätta tjänster såsom uttag av tjänster för rörelsefrämmande ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 1 ML jfrt med 1 § tredje stycket 2.
 
En sådan bedömning får anses vara i överensstämmelse med EG-rätten."
 
Kommentar:
Skatteverket anser att förhandsbesked inte borde ha meddelats och har därför överklagat förhandsbeskedet till Regeringsrätten.