Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avdrag för ersättning vid överflyttning av pensionsansvar m.m.

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-03-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Avdrag för ersättning i samband med överflyttning av pensions-ansvar medgavs då verksamhetsgren överläts till nybildat dotterbolag.
 
Beskeden avser taxeringsåren 2007-2009
 
FÖRHANDSBESKED
 
Fråga 1
 
Sökande har rätt till avdrag för ersättning till det utländska övertagandebolaget i samband med att det bolaget övertar ansvaret för ifrågavarande pensionsutfästelser.
 
Fråga 3
 
Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader påverkas inte av överföringen av ansvaret för pensionsutfästelserna.
 
MOTIVERING
 
Sökandebolaget avser att bolagisera den verksamhet som för närvarande bedrivs i filialform i utlandet. Bolagiseringen är tänkt att ske så att de befintliga tillgångarna och skulderna hänförliga till den nuvarande filialverksamheten förs över till ett nybildat dotterbolag i landet i fråga. Sökandebolaget har i sin balansräkning skuldfört pensioner och pensionsliknande åtaganden avseende personal som är anställd i den utländska filialen. I samband med bolagiseringen av denna avser sökandebolaget att överföra även den aktuella pensionsskulden till det utländska bolaget som skall överta verksamheten. Det nybildade bolaget kommer att erhålla marknadsmässig ersättning för att överta ansvaret för dessa pensionsåtaganden.
 
Den pensionsskuld som finns i sökandebolagets balansräkning vid utgången av år 2005 avseende filialen består av pensioner under utbetalning och två olika former av antastbara pensioner. Posten "Pensioner under utbetalning"  är i enlighet med 28 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m., tryggandelagen, upptagen som en avsättning under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser" och kreditförsäkrad hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG). Sökandebolaget har medgetts avdrag för avsättningen vid inkomstskattningen. Bolaget har däremot inte betalat särskild löneskatt på pensionskostnader för någon av pensionsutfästelserna avseende de anställda vid den utländska filialen.
 
Sökandebolaget, som återkallat fråga 2, vill ha besked huruvida bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som bolaget kommer att betala till det nybildade bolaget för övertagandet av pensionsutfästelserna avseende posten "Pensioner under utbetalning" vilket enligt lämnade förutsättningar kommer att ske samma räkenskapsår som den aktuella verksamheten övergår (Fråga 1). Vidare frågas om övertagandet av ansvaret för nämnda pensionsutfästelser samt för utfästelserna avseende de antastbara pensionerna påverkar sökandebolagets beskattningsunderlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (Fråga 3). Skatteverket anser att bolaget har rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen och att beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader inte påverkas av övergången av den aktuella verksamheten. 
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Fråga 1
 
"Enligt 28 kap. 26 § första stycket 2 IL skall ersättning som lämnas vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser dras av om övertagandet sker när en näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare som också övertar ansvaret för pensionsutfästelserna. En fråga är om avdragsrätten påverkas av att den verksamhet som övergår inte är en hel näringsverksamhet utan en verksamhetsgren.
 
Genom att knyta an avdragsrätten till den omständigheten att den nye arbetsgivaren övertar ansvaret för pensionsutfästelserna har lagstiftaren avsett att åstadkomma en koppling till 23 § tryggandelagen om överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelser (se prop. 2003/04:21 s. 23 och 38).
 
Ordalydelsen av den aktuella lagtexten ansluter nära till den i 23 § första stycket tryggandelagen. Nämnda stycke inleds med att ett krav uppställs att näringsverksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan i samband med att ansvaret för pensionsutfästelse överflyttas. Bestämmelsen får enligt nämndens mening uppfattas så att fråga kan vara om övergång av inte bara en hel näringsverksamhet utan även av en verksamhetsgren (se prop. 1967:83 s. 167; jfr RÅ 1997 ref. 30 s. 171). Mot bakgrund av det anförda får kravet i 28 kap. 26 § första stycket 2 IL, att en näringsverksamhet övergår, anses innefatta även det fallet att övergången avser en verksamhetsgren.
 
Med hänsyn härtill och till givna förutsättningar för förhandsbeskedet, bl.a. att sökandebolagets utländska dotterbolag övertar ansvaret för ifrågavarande pensionsutfästelser och att i anslutning härtill verksamhetsgrenen ifråga övergår till detta bolag, skall den ersättning som sökandebolaget lämnar för övertagandet av pensionsutfästelserna dras av. Den omständigheten att den nye arbetsgivaren är ett utländskt bolag medför inte någon annan bedömning.
 
Fråga 3
 
Nämnden finner att varken ersättningen eller den skuldminskning som blir en konsekvens av att ansvaret för pensionsutfästelserna övertas av det nybildade bolaget påverkar sökandebolagets beskattningsunderlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (jfr RÅ 2004 ref. 3)."
 
Kommentar:
Skatteverket kommer att begära fastställelse av beskedet.