Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omstrukturering av bostadsrättsförening

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-03-16

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skattekonsekvenser av ombildning av en bostadsrättsförening genom tredimensionell fastighetsbildning och avstyckning i en lokalfastighet och en bostadsfastighet
 
Taxeringsåren 2007 - 2009
 
En bostadsrättsförening (BRF) äger en fastighet, vilken innehåller ett 70-tal bostadsrättslägenheter och några lokalbostadsrätter. Föreningen planerar en ombildning enligt följande. BRF:s fastighet styckas genom en tredimensionell fastighetsbildning av till två separata fastigheter bestående av en bostadsdel (bostadsfastigheten) och en lokaldel (lokalfastigheten). Härefter förvärvar BRF de boendes bostadsrätter för ett pris motsvarande vars och ens omkostnadsbelopp, understigande marknadspris, varefter BRF på föreningsstämma fattar beslut om upphörande av bostadsrätterna. Betalning sker med skuldebrev (skuldebrev 1). De boende bildar/förvärvar en ny bostadsrättsförening, BRF2, vilken i sin tur förvärvar bostadsfastigheten från BRF för ett belopp motsvarande föreningens sammanlagda anskaffningsutgift för bostadsrätterna, 60 procent av BRF:s skulder samt eventuellt övriga justeringsposter. Förvärvspriset understiger fastighetens marknadsvärde. Betalning sker med skuldebrev (skuldebrev 2). BRF2 upplåter lägenheterna i bostadsfastigheten till de boende med bostadsrätt. Insatsen för var och en av de boende motsvaras av omkostnadsbeloppet för den ursprungliga bostadsrätten. Betalning sker genom att de boende tillskjuter den fordran de har på BRF enligt skuldebrev 1. Skuldebrev 1 kvittas mot skuldebrev 2 och eventuell mellanskillnad betalar BRF2 kontant. Sökandena frågade följande.
 
1. Föranleder medlemmen A:s överlåtelse av sin bostadsrätt till BRF några inkomstskattekonsekvenser för A och/eller för BRF?
 
2. Äger BRF tillgodoräkna sig kostnaden för att förvärva de boendes bostadsrätter som en förbättrings- eller försäljningskostnad för bostadsfastigheten?
 
3. Kommer prissättningen vid BRF:s försäljning av Bostadsfastigheten till BRF2 att accepteras skattemässigt eller kan denna föranleda uttagsbeskattning av BRF?
 
4. Medför BRF2:s upplåtelse av bostadsrätt till medlemmen A några inkomstskattekonsekvenser för A?
 
5. Kan förfarandet angripas med stöd av skatteflyktslagen?
 
SRN lämnade följande förhandsbesked.
 
"Fråga 1
 
Vid beräkning av kapitalvinst vid överlåtelsen av bostadsrätten till BRF ska A som intäkt ta upp det avtalade priset.
 
Förvärvet av bostadsrätterna föranleder ingen inkomstbeskattning av BRF.
 
Fråga 2
 
BRF äger rätt att vid kapitalvinstberäkningen vid försäljningen av fastigheten i omkostnadsbeloppet medräkna det belopp som BRF erlagt vid köp av bostadsrätterna till den del inköpspriset för bostadsrätterna inte motsvaras av gjorda insatser, upplåtelseavgifter eller kapitaltillskott.
 
Fråga 3
 
Förutsättningar för att enligt reglerna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, överlåta den genom avstyckning bildade fastigheten avseende bostadsdelen i den ursprungliga fastigheten från BRF till BRF2 får anses föreligga.
 
Fråga 4
 
A skall inte inkomstskattas med anledning av att BRF2 upplåter bostadsrätten till honom.
 
Fråga 5
 
Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på ombildningsförfarandet."
 
I motiveringen anges följande.
 
"Fråga 1
 
Frågan avser en överlåtelse av en kapitaltillgång från en fysisk person till en bostadsrättsförening, som överlåtaren äger andelar i, till ett pris som motsvarar det skattemässiga värdet. Någon avvikelse från det avtalade priset med tillämpning av reglerna i 53 kap. IL skall därmed inte äga rum.
 
Grund saknas för att beskatta BRF med anledning av förvärvet.
 
Fråga 2
 
BRF äger tillgodoräkna sig som anskaffningsutgift den del av förvärvsutgiften för bostadsrätterna från medlemmarna som inte motsvaras av deras insatser, upplåtelseavgifter eller kapitaltillskott (jfr RÅ 1970 Fi 1590).
 
Fråga 3
 
Överlåtelsen av fastigheten görs, enligt förutsättningarna i ärendet, från en bostadsrättsförening som inte utgör privatbostadsföretag till en annan bostadsrättsförening som vid den aktuella tidpunkten inte heller utgör ett privatbostadsföretag (jfr RÅ 2003 ref. 61 och RÅ 2006 not. 78). Vidare får överlåtelsen anses uppfylla kraven på att utgöra verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL. Mot bakgrund härav och då övriga villkor enligt 23 kap. IL förutsätts uppfyllda skall överlåtelsen anses som en underprisöverlåtelse i kapitlets mening.
 
Fråga 4
 
BRF2:s upplåtelse av bostadsrätt till A föranleder inte någon inkomstbeskattning av honom (jfr RÅ 2006 not. 78).
 
Fråga 5
 
Lagen mot skatteflykt kan inte anses tillämplig på förfarandet."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, och verket överklagar det inte.