Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Upplåtelse av parkeringsplats

Datum: 2007-05-25

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En bostadsrättsförening har ansetts vara skattskyldig för upplåtelse av parkeringsplatser till medlemmar i en annan bostadsrättsförening
 
Redovisningsperioder under tiden den 1 februari 2007 — den 31 januari 2010
 
Omständigheterna var i huvudsak följande:
 
Bostadsrättsföreningen A förvaltar ett antal bostadshus och ett underjordsgarage. Flertalet av platserna i garaget upplåts åt föreningens egna medlemmar. Drygt 40 % av platserna i garaget upplåts dock till medlemmar i bostadsrättsföreningen B, som förvaltar grannfastigheterna. Denna upplåtelse beror på tidigare gemensam förvaltning och tradition mellan föreningarna. Från början hade båda föreningarna en gemensam förvaltning av bl.a. ytterområden gemensamt vicevärdskontor m.m. Uthyrningen av parkeringsplatserna till medlemmarna i förening B sker på lika villkor som till de egna medlemmarna. Samma pris per plats tillämpas och samma upplåtelseavtal träffas oberoende om det är A:s eller B:s medlemmar.
 
Mot denna bakgrund ställde A följande frågor.
 
1. Är upplåtelsen av parkeringsplatser i underjordsgaraget till medlemmar i bostadsrättsföreningen B skattepliktig verksamhet?
2. Om upplåtelsen enligt punkt 1 är att anse som skattepliktig verksamhet medför detta rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för underhåll och reparationer av underjordsgaraget (motsvarande andelen skattepliktig verksamhet för garaget, för närvarande X/Y)?
 
"FÖRHANDSBESKED
 

Fråga 1
 
Bostadsrättsföreningen A (föreningen) är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelserna av parkeringsplatser till medlemmar i bostadsrättsföreningen B.

 
Fråga 2
 
Föreningen har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamheten enligt reglerna i 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING
 

Fråga 1
 
En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (jfr RÅ 2003 ref. 80). De omständigheter angående gemensam förvaltning m.m. som föreningen har åberopat medför inte någon annan bedömning. Föreningen är därför skattskyldig för de i ärendet aktuella upplåtelserna.

 
Fråga 2
 
Enligt huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § första stycket ML, får den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Vid, som är fallet i detta ärende, s.k. blandad verksamhet skall en uppdelning ske av den ingående skatten på sätt anges i 8 kap. 13 och 14 §§ ML. Efter vilka närmare grunder en sådan uppdelning skall ske lämpar sig inte att bedöma i ett förhandsbesked.

Fråga 2 har besvarats i enlighet med det anförda.
 
I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.