Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Brevbefordran till utlandet

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-13

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Mervärdesskatt ska inte utgå på bolagets brevbefordran till utlandet
 
Redovisningsperioder mars 2007 — februari 2010
 
Bolaget har ställt en fråga om hur brevbefordran till utlandet ska hanteras mervärdesskattemässigt. Bolaget anser att någon mervärdesskatt inte borde utgå på brevbefordran till utlandet oavsett att det i 5 kap. 5 § andra stycket mervärdesskattelagen anges att omsättningen skett inom landet.

 

"Förhandsbesked


 
Mervärdesskatt skall inte utgå avseende bolagets brevbefordran till utlandet.

 

Motivering


 
Enligt 5 kap. 5 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är en transporttjänst omsatt inom landet om den utförs i Sverige och inget annat följer av5 a§ första stycket. En transporttjänst som utförs i Sverige och i något annat land skall dock i sin helhet anses omsatt utomlands, om transporten sker direkt till eller från utlandet och inget annat följer av 5 a § första stycket. Enligt punkt 1 nämnda stycke skall en transporttjänst som avser en varutransport som påbörjas i ett EG-land och avslutas i ett annat EG-land anses omsatt i Sverige om transporten påbörjas här i landet och förvärvet av tjänsten inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land. Enligt 5 kap. 5 § andra stycket skall dock befordran av brev till utlandet i postverksamhet som avses i 3 § postlagen (1993:1684) anses som en omsättning inom landet.

ML:s bestämmelser om var en transporttjänst skall anses omsatt har sin motsvarighet i rådets direktiv 2006/112/EG, mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 47 andra stycket skall, om tjänster som avser gemenskapsintern transport av varor tillhandahålls köpare som är registrerade till mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken transporten avgår, platsen för tillhandahållandet anses vara belägen inom det territorium som tillhör den medlemsstat som tilldelat köparen det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket tjänsten tillhandahölls honom. Enligt artikel 146.1 e skall vidare medlemsstaterna såsom export, med vissa nu inte aktuella undantag, från skatteplikt undanta tillhandahållande av tjänster, inbegripet transporter och transaktioner som har samband med sådana. Enligt artikel132.1 aär tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet, med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster, undantagna från skatteplikt.

I prop. 1994/95:57 lämnades förslag till sådana ändringar i den svenska mervärdesskattelagstiftningen som behövde genomföras vid ett svenskt medlemskap i EU. Bl.a. föreslogs att bestämmelsen i 5 kap. 5 § andra stycket ML om befordran av brev till utlandet såsom ej EG-konform borde slopas. Skatteutskottet ansåg emellertid av de skäl som anförs i 1994/95:SkU7 s. 76 f. att bestämmelsen kunde finnas kvar.

I ärendet är det ostridigt att en tillämpning av 5 kap. 5 § andra stycket ML medför att bolagets aktuella befordran av brev till utlandet skall anses som  omsättningar inom landet. Fråga i ärendet är emellertid om bestämmelsen kan anses stå i strid med mervärdesskattedirektivet och att detta i tillämpliga delar har s.k. direkt effekt, dvs. har företräde framför den nationella bestämmelsen.

Enligt artikel 249 i EG-fördraget är ett direktiv bindande för varje medlemsstat till vilket det är riktat i vad avser det resultat som skall uppnås. Direktiv skall enligt EG-domstolens praxis ges företräde framför däremot stridande nationella regler i det fall en avvikelse innebär att en rättighet beskärs genom nationell lagstiftning (jfr t.ex. rättsfallen van Gend en Loos mål 26/62 och Costa mål 6/64). Om en direktivbestämmelse ger upphov till rättigheter som kan åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och om den är klar, precis och ovillkorlig har den denna s.k. direkta effekt.

Som framgår av vad som tidigare har sagts finns det i mervärdesskattedirektivet inte någon motsvarighet till bestämmelsen i 5 kap. 5 § andra stycket ML om brevbefordran till utlandet. Vid sådant förhållande skall direktivets regler om gemenskapsinterna transporter respektive undantag för export av tjänster avseende transporter tillämpas avseende sådan brevbefordran. Dessa regler är enligt nämndens mening klara, precisa och även ovillkorliga. Bestämmelserna skall därför ges företräde framför bestämmelsen i 5 kap. 5 § andra stycket ML. Under förutsättningen att övriga villkor enligt de aktuella bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet är uppfyllda skall mervärdesskatt därför inte utgå för de två slags brevbefordran till utlandet som avses med ansökan."

Kommentar: Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.