Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Lundinregeln

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-26

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ägaren till en koncern köper ut ett vilande bolag från koncernen. Detta bolag förvärvar sedan moderbolaget i koncernen från ägaren. Den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § IL anses inte tillämplig på utdelning som det vilande bolaget mottar från det tidigare moderbolaget. 
 
Taxeringsår 2008 — 2011
 
H äger samtliga aktier i H AB. H AB äger i sin tur samtliga aktier i B AB och i det engelska bolaget UK. B AB är ett vilande bolag och bedriver således ingen egen rörelseverksamhet. UK bedriver verksamhet avseende försäljning av VVS-produkter med en omsättning på ca. 70 mkr och med ca. 8 anställda. H AB har bedrivit viss konsultverksamhet men denna har varit av mindre omfattning. I H AB finns utdelningsbara medel.  

I syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig koncernstruktur avser H att, från H AB, förvärva aktierna i B AB varefter detta bolag ska förvärva aktierna i H AB.

Den fråga som ställts är om den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig på  utdelning från H AB till B AB. Frågan ställs mot bakgrund av att det förvärvande bolaget, B AB, vid förvärvet inte bedriver någon egen rörelseverksamhet.  

Skatterättsnämnden lämnade följande
 
Förhandsbesked
 
"Utdelning som B AB kan komma att få från H AB efter det att B AB förvärvat aktierna i H AB skall inte tas upp som intäkt."
 
Motivering
 
"Lundinregeln, som enligt sin rubrik avser utdelning av förvärvade vinstmedel lyder, såvitt nu är ifråga, som följer: Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, skall det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget.
 
Nämnden, som utgår från att den verksamhet som bedrivs av det engelska bolaget kommer att bedrivas vidare inom koncernen efter det att B AB förvärvat aktierna i H AB, finner att B AB genom förvärvet får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet (jfr RÅ 1988 ref. 48). Lundinregeln är därför inte tillämplig på den ifrågavarande utdelningen."   
 
Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.