Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skadestånd till följd av konkurrensklausul

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-13

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skadestånd som en person är skyldig att betala till följd av en konkurrensklausul är, om det betalas av den nye arbetsgivaren, avdragsgillt för denne som personalkostnad. Den anställde beskattas för motsvarande belopp som kostnadsersättning och har rätt att dra av kostnaden för inkomsternas förvärvande

Taxeringsåren 2007-2009

FÖRHANDSBESKED

Sökandebolagets (X) betalning av skadestånd för anställds (Y) räkning till köparen av dennes bolag skall dras av som en personalkostnad enligt 16 kap. 1 § IL.

Y skall ta upp motsvarande belopp som en kostnadsersättning enligt 11 kap. 1 § IL och dra av beloppet enligt 12 kap. 1 § IL. 

MOTIVERING

Y var tidigare delägare och anställd i ett eget AB. Aktierna i bolaget avyttrades till ett konkurrentbolag, Z, år 1998. I samband med att verksamheten i det egna bolaget senare överfördes till Z blev Y anställd där. När han år 2003 lämnade sin anställning för en ny anställning och delägarskap i X utlöstes en konkurrensklausul i aktieägaravtalet från 1998. Y och X kom överens om att X skulle betala "vitet och andra kostnader" som kunde uppkomma till följd av att Y förde med sig kunder när han påbörjade sin anställning hos X. Enligt en förlikning mellan Z och Y skall han betala en såsom vite betecknad ersättning på 575 000 kr. 

Fråga är hur betalningen skall behandlas vid inkomsttaxeringen för Y och X.

Sökandenas inställning kan sammanfattas med att betalningen skall vara avdragsgill för X på annan grund än som lönekostnad och att den inte skall föranleda några skattekonsekvenser för Y. Skatteverket anser att betalningen är en löneförmån för Y.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Y är skyldig att betala en såsom vite betecknad ersättning till sin förre arbetsgivare på grund av att han brutit ett avtal om att inte bedriva viss konkurrerande verksamhet. Med hänsyn härtill och till vad som upplysts om överenskommelsen mellan Y och X med anledning av detta krav ligger det enligt nämnden närmast till hands att uppfatta betalningen som en Y tillkommande kostnadsersättning från X som han i sin tur betalar till sin förre arbetsgivare.

Härav följer att X skall dra av ett belopp motsvarande betalningen som personalkostnad. Y skall ta upp och dra av beloppet i inkomstslaget tjänst (jfr RÅ 1970 Fi 1413). Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

 
Kommentar:
Skatteverket har begärt överprövning av förhandsbeskedet hos Regeringsrätten.