Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Friskvårdskuponger

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-26

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utställandet av en friskvårdskupong utgör inte någon omsättning i mervärdesskattehänseende. Den del av kupongvärdet som utställaren avräknar vid inlösen av kupongen utgör ersättning för ett skattepliktigt tillhandahållande av marknadsföringstjänster.
 
Redovisningsperioder under tiden maj 2006 — april 2009
 
"Förhandsbesked

 
Vad arbetsgivaren utger till sökandebolaget vid förvärv av kuponger utgör inte ersättning i någon skattepliktig omsättning. Mervärdesskatt skall inte tas ut på detta belopp.

Den del av kupongvärdet som bolaget avräknar vid inlösen av en kupong utgör ersättning för en till friskvårdsföretaget tillhandahållen tjänst enligt avtal avseende marknadsföring och annan säljfrämjande aktivitet av friskvårdsföretagets tjänster. Omsättningen av denna tjänst är inte undantagen från skatteplikt och skatten skall beräknas efter skattesatsen 25 procent av beskattningsunderlaget.
 

Motivering

Bolaget får, oavsett hur frågorna har formulerats i ansökan och i en komplettering, anses önska förhandsbesked huruvida mervärdesskatt skall utgå helt eller delvis på det belopp som bolaget erhåller i anledning av förfarandet.
 
Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. Bolaget ingår avtal med ett antal friskvårdsföretag av innebörd att företagen mot särskilda kuponger skall tillhandahålla berättigade innehavare av kupongerna tjänster varigenom de bereds tillfälle att bedriva idrottslig verksamhet eller andra tjänster inom friskvårdsområdet (friskvårdstjänster). Berättigade innehavare till kupongerna är de anställda hos olika arbetsgivare, vilka ingått avtal med bolaget om att förvärva kuponger för de anställda. Kupongerna, som nominellt lyder på olika belopp, är personliga för varje anställd och kan inte överlåtas eller på annat sätt förvandlas till pengar. Kupongerna har en viss begränsad giltighetstid men värdet av outnyttjade kuponger kan under vissa villkor avräknas vid arbetsgivarens förvärv i framtiden av nya kuponger. Mot överlämnande av en kupong kan den anställde förvärva friskvårdstjänster till ett värde upp till kupongens nominella belopp. Arbetsgivarna betalar till bolaget en ersättning för kupongerna som uppgår till samtliga förvärvade kupongers sammanlagda nominella värde. När kuponger utnyttjats får friskvårdsföretaget av bolaget genom inlösen av kupongerna ersättning för de utförda friskvårdstjänsterna. Enligt avtalet mellan bolaget och friskvårdsföretaget erhåller friskvårdsföretaget ca 85-90 procent av kupongernas nominella belopp. Återstående del, 10-15 procent, utgör således bolagets intäkter i bolagets verksamhet. I samband med att bolaget skickar en nyttjanderapport till arbetsgivaren skickas en faktura på nyttjade tjänster. Fakturabeloppet avräknas mot den betalning som arbetsgivaren tidigare gjort.
 
Nämnden gör följande bedömning.

När en anställd köper en friskvårdstjänst och betalar med en kupong värderas kupongen till det belopp som anges på kupongen. Det är samma belopp som arbetsgivaren har betalat. Friskvårdsföretagets ersättning för den friskvårdstjänst som tillhandahålls den anställde motsvaras således av det belopp som står på kupongen.

Kupongerna utgör bevis på att arbetsgivaren har ett tillgodohavande hos bolaget som de anställda får tillgodogöra sig genom att förvärva tjänster hos olika friskvårdsföretag. Betalningen för dessa tjänster erläggs av bolaget i avräkning mot tillgodohavandet. Friskvårdsföretaget erhåller 85-90 procent av fullt pris. Återstående 10-15 procent av det fulla pris som arbetsgivaren betalat för friskvårdstjänsten behåller bolaget. Detta sker emellertid på grund av avtalet med friskvårdsföretaget och inte på grund av avtalet med arbetsgivaren. Med hänsyn härtill bör avtalet med friskvårdsföretaget ges en innebörd att bolaget lanserar friskvårdsföretagens tjänster inom ramen för konceptet med de särskilda kupongerna och erhåller ersättning från friskvårdsföretaget för de marknadsföringstjänster som utförs inom ramen för konceptet.
 
En sådan bedömning får anses vara i överensstämmelse med EG-rätten.
 
I den mån ansökan, bortsett från de frågor som får anses ha förfallit, inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen."
 
Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.