Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-07-06

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett aktiebolag överlåter till underpris aktierna i ett dotterbolag till ett bolag som till hälften ägs av en anställd i dotterbolaget. Den anställde är närstående till ägaren av det överlåtande bolaget. Överlåtelsen anses inte medföra någon beskattning hos den anställde.
 
Taxeringsår 2008-2010.
 
A äger samtliga aktier i AB A som i sin tur äger samtliga aktier i det rörelsedrivande AB J vars verksamhet fadern till A varit med om att bygga upp.
 
A, som tidigare ägde 10% av aktierna i AB J, erhöll år 2000 faderns aktier (40%) i detta bolag genom gåva och har därefter — genom AB A — förvärvat samtliga aktier bolaget.
 
På senare år har A:s broder B blivit intresserad av att medverka i verksamheten och är sedan några år anställd i AB J. Av "rättviseskäl" vill A låta brodern bli delägare i verksamheten. I anledning härav planeras följande transaktioner.  
 
Ett nytt bolag, NYAB, bildas, vari aktierna ägs till hälften vardera av A och B. AB A ska därefter, till pris understigande marknadsvärdet, överlåta aktierna i AB J till  NYAB.
 
A och B frågar nu om det planerade förfarandet kommer att medföra någon beskattning för dem.
 
Skatterättsnämnden lämnar följande
 
Förhandsbesked
 
"Det avsedda förfarandet föranleder inte någon inkomstbeskattning för sökandena."
 
Motivering
 
"Eftersom överlåtelsen till NYAB avser näringsbetingade aktier aktualiseras inte någon uttagsbeskattning av det överlåtande bolaget AB A. Enligt bestämmelserna i 23 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan, trots att överlåtelsen inte omfattas av bestämmelserna i 23 kap. IL, kapitlets bestämmelser i 11-12 §§ bli tillämpliga.
 
Enligt 11 § första stycket första meningen IL skall inte någon som direkt eller indirekt äger del i överlåtande företag ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Av den bestämmelsen framgår att någon utdelningsbeskattning inte aktualiseras för A i anledning av aktieöverlåtelsen till NYAB.
 
Vidare följer av första stycket andra meningen 2 i den nämnda paragrafen att överlåtelsen inte heller ska medföra att mellanskillnaden tas upp i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.

Bestämmelserna i paragrafens första stycke fick sin nuvarande lydelse år 2001 (SFS 2001:1176). Bestämmelsen i dess tidigare lydelse tillät att även ägare av andel i det förvärvande företaget som inte var kvalificerad inte behövde ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt. En sådan vid tillämpning av bestämmelsen var inte åsyftad (prop. 2001/02:46 s. 53). Det ansågs motiverat att en ägare i det förvärvande företaget skall ta upp mellanskillnaden i inkomstslaget tjänst när sådan beskattning kan komma i fråga enligt allmänna regler under förutsättning att en framtida beskattning av utdelning eller kapitalvinst på aktierna i bolaget skall ske helt i inkomstslaget kapital (a. prop. s. 54).
 
Ägare med kvalificerade andelar i företaget ansågs emellertid även fortsättningsvis kunna undantas från tillämpning av allmänna regler i inkomstslaget tjänst (a. prop. s. 55). I specialmotiveringen till det aktuella undantaget i 23 kap. 11 § första stycket IL anges att det av bestämmelsens utformning framgår att tjänstebeskattning aldrig kan komma i fråga för den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget (a. prop. s. 73).
 
Mot denna bakgrund och då B:s aktier i NYAB blir kvalificerade andelar i och med det bolagets förvärv av AB J finner nämnden att han omfattas av undantaget i 23 kap. 11 § första stycket andra meningen 2 IL från beskattning i inkomstslaget tjänst. Någon annan grund för att förfarandet medför beskattning av B kan inte anses föreligga."    

 
Skiljaktig mening
 
Ordföranden i nämnden, André, var skiljaktig och anförde följande:
 
"Majoritetens inställning synes vara att bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § IL exklusivt reglerar hur den, som till följd av en underprisöverlåtelse äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, skall beskattas med anledning av överlåtelsen. Något utrymme att pröva förfarandet mot allmänna regler i inkomstslaget tjänst skulle därmed saknas.
 
Enligt uppgifterna i ärendet är syftet med att aktierna i AB J överlåts till underpris till det av bröderna A och B nybildade bolaget att A vill berika sin bror genom att göra honom till delägare i tryckerirörelsen. En överlåtelse av aktuellt slag till ett värde som understiger marknadsvärdet kan behandlas som en underprisöverlåtelse även om den har gåvoinslag.

Om underpriset, i ett fall som det förevarande, motsvaras av en arbetsinsats eller betalning på annat sätt från ägaren till vissa andelar i det förvärvande företaget och denne inte direkt eller indirekt ägt de tillgångar som överlåts, kan emellertid enligt min mening en underprisöverlåtelse i den delen inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s. 119). Systematiska skäl kan också anföras till stöd för denna uppfattning. Med majoritetens synsätt skulle, i två i övrigt likvärdiga situationer, frågan om förmånsbeskattning eller ej avgöras av om underprisöverlåtelsen till det nybildade bolaget sker omedelbart före eller efter det att den skattskyldige förvärvat aktierna i bolaget.
 
Även om den redovisning som lämnats i ärendet talar för att fråga är om en underprisöverlåtelse där 23 kap. 11 § IL är tillämplig saknas en närmare redogörelse för bakgrunden till transaktionerna. Tillräckligt underlag för att pröva frågan finns därför inte. Med hänsyn härtill anser jag att förhandsbesked inte bör lämnas."

Kommentar: Skatteverket har yrkat att Regeringsrätten överprövar Skatterättsnämndens beslut.