Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-07-06

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett aktiebolag överlåter till underpris aktierna i ett dotterbolag till ett bolag som delvis ägs av en anställd i dotterbolaget. Överlåtelsen anses inte medföra någon beskattning hos den anställde.
 
Taxeringsår 2007-2010.
 
R äger samtliga aktier i AB X som i sin tur äger samtliga aktier i AB Y. AB X avser att, till ett pris understigande marknadsvärdet, överlåta aktierna i AB Y till ett nybildat bolag, NYAB, vars aktier kommer att ägas till 85% av R och till 15% av S. S är styrelseledamot och anställd som verkställande direktör i AB Y. S aktier i NYAB kommer att vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL. S och R är inte närstående till varandra.
 
Sökandena ställer bl.a. följande fråga:
Uppkommer några skattemässiga konsekvenser (tjänstebeskattning) för S med anledning av den planerade underprisöverlåtelsen?
 
Skatteverket anser att S ska beskattas i inkomstslaget tjänst för den del av underpriset för aktierna i AB Y som belöper på hans aktier i NYAB. Som stöd för denna uppfattning anför verket att överlåtelsen i denna del får anses ske till marknadsvärdet såsom avseende ersättning för de arbetsinsatser som S utför i sin anställning i AB Y. Reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL är därmed inte tillämpliga. Alternativt anser Skatteverket att S ska beskattas på den grunden att tecknandet till nominellt belopp av aktier i NYAB — som i samband med bildandet tillförs stora värden genom förvärvet av AB Y — utgör en förmån som är ett direkt utflöde av hans anställning i AB Y.

Skatterättsnämnden lämnar följande
 
Förhandsbesked
 
"Det avsedda förfarandet medför inte någon inkomstbeskattning för S."
 
Motivering

"Eftersom överlåtelsen till NYAB avser näringsbetingade aktier aktualiseras inte någon uttagsbeskattning av det överlåtande bolaget AB X. Enligt bestämmelserna i 23 kap. 2 § andra stycket IL kan, trots att överlåtelsen inte omfattas av bestämmelserna i 23 kap. IL, kapitlets bestämmelser i 11‑12 §§ bli tillämpliga.

Enligt 23 kap. 11 § första stycket första meningen IL skall vid en överlåtelse av tillgångar mellan företag i ett fall som det förevarande inte någon som direkt eller indirekt äger del i överlåtande företag ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Av första stycket andra meningen 2 i paragrafen följer att överlåtelsen inte heller skall medföra att mellanskillnaden tas upp i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.

Bestämmelserna i paragrafens första stycke fick sin nuvarande lydelse år 2001 (SFS 2001:1176). Bestämmelsen i dess tidigare lydelse tillät att även ägare av andel i det förvärvande företaget som inte var kvalificerad inte behövde ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt. En sådan vid tillämpning av bestämmelsen var inte åsyftad (prop. 2001/02:46 s. 53). Det ansågs motiverat att en ägare i det förvärvande företaget skall ta upp mellanskillnaden i inkomstslaget tjänst när sådan beskattning kan komma i fråga enligt allmänna regler under förutsättning att en framtida beskattning av utdelning eller kapitalvinst på aktierna i bolaget skall ske helt i inkomstslaget kapital (a. prop. s. 54).

Ägare med kvalificerade andelar i företaget ansågs emellertid även fortsättningsvis kunna undantas från tillämpning av allmänna regler i inkomstslaget tjänst (a. prop. s. 55). I specialmotiveringen till det aktuella undantaget i 23 kap. 11 § första stycket IL anges att det av bestämmelsens utformning framgår att tjänstebeskattning aldrig kan komma i fråga för den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget (a. prop. s. 73).

Mot denna bakgrund och då S:s aktier i NYAB blir kvalificerade andelar i och med det bolagets förvärv av AB Y finner nämnden att han omfattas av undantaget i 23 kap. 11 § första stycket andra meningen 2 IL från beskattning i inkomstslaget tjänst. Någon annan grund för att förfarandet medför beskattning av S kan inte anses föreligga."
 
Skiljaktig mening

Ordföranden i nämnden, André, var skiljaktig och anförde följande:
 
"Majoritetens inställning synes vara att bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § IL exklusivt reglerar hur den, som till följd av en underprisöverlåtelse äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, skall beskattas med anledning av överlåtelsen. Något utrymme att pröva förfarandet mot allmänna regler i inkomstslaget tjänst skulle därmed saknas.
 
Om underpriset, i ett fall som det förevarande, motsvaras av en arbetsinsats eller betalning på annat sätt från ägaren till vissa andelar i det förvärvande företaget och denne inte direkt eller indirekt ägt de tillgångar som överlåts, kan emellertid enligt min mening en underprisöverlåtelse i den delen inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s. 119). Systematiska skäl kan också anföras till stöd för denna uppfattning. Med majoritetens synsätt skulle, i två i övrigt likvärdiga situationer, frågan om förmånsbeskattning eller ej avgöras av om underprisöverlåtelsen till det nybildade bolaget sker omedelbart före eller efter det att den skattskyldige förvärvat aktierna i bolaget.
 
De faktiska förhållandena som skall ligga till grund för transaktionerna är inte närmare redovisade i ingivna handlingar. Tillräckligt underlag för att pröva huruvida fråga är om en underprisöverlåtelse finns därför inte. Med hänsyn härtill anser jag att förhandsbesked inte bör lämnas."
 
Kommentar: Skatteverket har överklagat och yrkat att S ska beskattas i inkomstslaget tjänst för den del av underpriset på aktierna i AB Y som belöper på hans aktier i NYAB.