Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skattesats

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-20

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Mervärdesskatt ska ta ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för tillhandahållen DVD-skiva som säljs i samband med tidningsköp

Redovisningsperioderna mars 2007 — februari 2010
 
Omständigheterna var i huvudsak följande.
 
Tidningsköpare erbjuds att köpa en DVD-skiva för viss summa i samband med tidningsinköp. DVD-skivorna kan inte köpas separat utan endast tillsammans med tidningen. Bolagets fråga var om det kan ses som ett gemensamt  tillhandahållande så att  mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent på hela ersättningen.
 
Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.

"Förhandsbesked

Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för tillhandahållanden av DVD-skiva, som säljs i samband med tidningsköp.
 
Motivering
 
Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 skall skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för bl.a. tidningar och tidskrifter, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

I förarbetena till bestämmelserna anförs bl.a. att CD, DVD och annan utrustning för lagring av information enligt huvudregeln liksom hittills skall beskattas med normalskattesatsen. När en sådan vara eller annan vara som beskattas med normalskattesatsen tillhandahålls gemensamt med en bok, tidning eller tidskrift uppkommer frågan om vilken skattesats som skall tillämpas. Som exempel anges bl.a. datatidningar som ofta säljs i samma förpackningar som CD-skivor innehållande dataprogram. Även andra exempel på kombinerade tillhanda-hållanden ges. Det går dock självfallet inte att förutse alla situationer som kan uppstå till följd av lagstiftningen utan den närmare avgränsningen måste över-lämnas till rättstillämpningen (prop. 2001/02:45 s.48 f .).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.
 
Det förhållandet att en förutsättning för rätten att få köpa DVD-skivan är att ett köp av tidningen sker, innebär inte att tillhandahållandet av tidning och skiva skall ses som ett enda, blandat, tillhandahållande. Särskilda ersättningar utgår för tidningen och DVD-skivan och tidningsköparen kan själv välja om han vill förvärva DVD-skivan eller inte (jfr  EG-domstolens domar i  målen C‑349/96 ang. Card Protection Plan Ltd och C-41/04 ang. Levob Verzekeringen BV m.fl.). Tillhandahållandet av DVD-skivan skall beskattas med normalskattesatsen 25 procent."

Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.