Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Intern aktieöverlåtelse till underpris

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Överlåtelse av helägt aktiebolag från fysisk person till ett av samma person ägt bolag i Luxemburg för underpris prövades inte mot skatteflyktslagen 

 
Taxeringsår 2007-2010
 
N äger samtliga aktier i X som är moderföretag i en svensk koncern vars huvudsakliga verksamhet är handel med värdepapper. Han avser att överlåta samtliga sina aktier i X till ett av honom helägt bolag med säte i Luxemburg (société anonyme) för en ersättning som motsvarar omkostnadsbeloppet för aktierna. Marknadsvärdet är väsentligt högre. Skälet till transaktionen uppges vara att bättre anpassa koncernens organisation till dess investeringar som i allt väsentligt är internationella.
 
N har inte för avsikt att bosätta sig utomlands. Det finns heller inte några planer på att det luxemburgska bolaget ska avyttra aktierna i X efter förvärvet. Det kan dock inte uteslutas att en utlandsbosättning och en vidareavyttring kan komma att ske i framtiden.

Den första frågan som ställdes var om en överlåtelse av aktierna i X skulle beskattas med utgångspunkt i överlåtelsepriset. Vidare frågades huruvida skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet.   

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.
 
"Av RÅ 2002 not. 210 och Regeringsrättens dom den 10 maj 2007 i mål nr 1274-06 följer att aktierna skall anses avyttrade mot avtalad ersättning.
 
Beslutet
 
Av lämnade uppgifter framgår att den transaktion som N vill få bedömd mot skatteflyktslagen kan komma att ingå i en kedja med efterföljande transaktioner. En prövning mot den lagen bör omfatta hela förfarandet och inte enbart en inledande del (jfr Regeringsrättens beslut den 10 maj 2007 i mål nr 4789-05). Ett förhandsbesked bör därför inte lämnas i denna fråga."
 
Kommentar: Den skattemässiga bedömningen av denna typ av överlåtelser av bolag till underpris från fysisk person till av denne ägt utländskt bolag bör omfatta inte bara den inledande transaktionen utan även de efterföljande transaktioner som den inledande transaktionen i realiteten avser att möjliggöra.