Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Byggmästarsmitta?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Jordbruksfastighet ansågs inte utgöra lagertillgång i byggnadsrörelse

Taxeringsåren 2008-2010
 
Makarna R och B förvärvade år 1978 gemensamt en jordbruksfastighet av B:s föräldrar i avsikt att bosätta sig på fastigheten och där bedriva jordbruk. På fastigheten bedrev de jordbruk fram till år 1988 varefter jordbruksmarken har arrenderats ut. Vid förvärvet byggdes bostadsdelen till och renoverades. Kostnaden för dessa arbeten uppgick till ungefär 150 000 kr.
 
Inför en tilltänkt avyttring av fastigheten ville sökandena få klarlagt om reglerna i inkomstslaget kapital eller i näringsverksamhet skulle tillämpas. Frågan ställdes mot bakgrund av att sökandena sedan år 1972 bedrivit byggnadsrörelse, först i mindre skala via ett handelsbolag och numera genom ett aktiebolag. De kostnader som lagts på byggnaderna på fastigheten hade inte belastat byggnadsrörelsen.
 
Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.
 
"Eftersom fastigheten förvärvades redan 1978 skall den skattemässiga karaktären bestämmas enligt äldre rätt, dvs. enligt vad som gällde enligt den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) före ikraftträdandet den 1 juli 1981 av lagen (1981:295) om ändring i nämnda lag (jfr 4 kap. 39 § lagen /1999:1230/ om ikraftträdande av inkomstskattelagen /1999:1229/). Enligt vad som framgår har jordbruksfastigheten förvärvats av sökandena för eget boende och för jordbruksverksamhet. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit kan fastigheten inte anses ha något samband med den bedrivna byggnadsrörelsen och utgör således inte en lagertillgång i en sådan rörelse för sökandena (jfr RSV/FB Dt 1982:5 och 1985:1). Någon annan grund för att hänföra fastigheten till lager i en av makarna bedriven rörelse föreligger inte. Avyttringen av fastigheten skall därför beskattas enligt reglerna för inkomstslaget kapital."    
 
Kommentar: Överklagas inte av Skatteverket.