Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Lundinregeln; Kvalificerade andelar.

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-12-11

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
De nybildade bolagen har genom förvärvet av ett annat företag ansetts förvärva sådana tillgångar att den s.k. lundinregeln i 24 kap. 19 § IL inte är tillämplig. Andelarna i de nybildade bolagen har ansetts vara kvalificerade eftersom bolagen förvärvat ett annat bolag i vilket delägarna tidigare varit verksamma i betydande omfattning.
 
Taxeringsår 2008-2010.
 
X och Y äger 79,6 resp. 20,4 % av aktierna i I AB som är moderbolag i en koncern som bl.a. bedrivit IT-verksamhet. X:s och Y:s aktier i I AB utgör kvalificerade andelar på grund av deras verksamhet i koncernen. IT-verksamheten har under år 2006 överlåtits till ett utomstående bolag. Ett annat bolag i koncernen, D AB, bedriver handel med värdepapper. Övriga bolag i koncernen är vilande.
 
X ska under år 2008 överlåta sitt aktieinnehav i I AB så att 70,6 % av aktierna i I AB kommer att ägas av det av honom helägda bolaget M AB och 9 % kommer att ägas av ett nybildat bolag, Nyab 1, som ska ägas av X och hans två syskon.
 
Y ska under år 2008 överlåta sitt innehav i I AB till det av honom helägda nybildade bolaget, Nyab 2.
 
Vinstmedel som samlats upp av I AB kommer under år 2008 att delas ut till de nya ägarbolagen.
 
Nyab 1 och 2 kommer att uppdra åt en bank att diskretionärt förvalta bolagens kapital. Någon annan verksamhet kommer inte att bedrivas i dessa bolag. D AB kommer att fortsätta att bedriva handel med värdepapper, dock att verksamheten ska övergå till att bedrivas diskretionärt enligt förvaltningsavtal med bank.
 
Varken X, hans syskon eller Y kommer att vara verksamma i bolagen utöver att X och Y kommer att vara styrelseledamot i Nyab 1 resp. Nyab 2. X kommer däremot att vara verksam i betydande omfattning i M AB.
 
Sökandena ställde följande frågor:
 
1. Kommer Lundinregeln i 24 kap. 19 § IL att bli tillämplig på utdelning från I AB till respektive ägarbolag fr.o.m. år 2008?
 
2. a) Är X:s resp. Y:s andelsinnehav i Nyab 1 resp. Nyab 2 kvalificerat enligt 57 kap. 4 § första stycket punkt 1 IL?
b) Om andelsinnehavet inte är kvalificerat enligt fråga 2a, är aktierna kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket punkt 2 IL?
 
3. Är lagen mot skatteflykt tillämplig?
 
Skatterättsnämnden lämnade följande
 
"FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
Bestämmelsen i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, (Lundinregeln) är inte tillämplig på utdelning som I AB lämnar till M AB, Nyab 1 eller Nyab 2.

 
Fråga 2
 
X:s och Y:s aktier i Nyab 1 respektive Nyab 2 utgör kvalificerade andelar.

 
Fråga 3
 
Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på förfarandet."
 
MOTIVERING

 
"Fråga 1
 
Lundinregeln i 24 kap. 19 § IL som enligt sin rubrik avser utdelning av förvärvade vinstmedel lyder, såvitt nu är ifråga, som följer: Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, skall det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget.
 
Nämnden finner mot bakgrund av omständigheterna i ärendet att de nya ägarföretagen genom sina respektive förvärv av aktier i I AB (och indirekt även dess dotterföretag) får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sina näringsverksamheter (jfr RÅ 1988 ref. 48). Lundinregeln är därför inte tillämplig på de ifrågavarande utdelningarna från I AB.

 
Fråga 2
 
Frågan gäller om aktierna i Nyab 1 och Nyab 2 är kvalificerade andelar för sökandena enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 eller 2 IL.
 
Med kvalificerad andel enligt första stycket 1 avses andel i fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet kommer varken X eller Y att vara verksam i Nyab 1 eller Nyab 2 annat än i egenskap av styrelseledamot i det egna bolaget. Inte heller X:s syskon kommer att vara verksamma i Nyab 1. Nämnden utgår vidare från att inte heller någon annan grund för att anse aktierna kvalificerade enligt första stycket 1 föreligger.
 
Enligt första styckets andra punkt är, såvitt här är aktuellt, aktier i ett fåmansföretag kvalificerade andelar om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.
 
Sökandenas uppfattning synes vara att bestämmelsen bara är tillämplig om ifrågavarande fåmansföretag varit ägare till det andra fåmansföretaget under den tid andelsägaren varit verksam i sistnämnda företag.
 
Syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är att förhindra att arbetsinkomster tas ut i form av lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst. Bakgrunden till den femåriga karenstiden är att det inte ansetts räcka att ta hänsyn till ägar- och verksamhetsförhållandena m.m. i anslutning till utdelnings- eller försäljningstillfället utan de särskilda reglerna ska gälla även förfluten tid (prop. 1989/90:110 s. 468). Det ska vidare inte vara möjligt att genom olika bolagskonstruktioner kringgå reglerna (prop. 1995/96:109 s. 68).
 
X:s och Y:s aktier i I AB utgör enligt förutsättningarna kvalificerade andelar på grund av deras tidigare verksamhet i ett annat bolag i koncernen. Av lagtexten följer att detsamma gäller när deras direkta ägande i I AB övergår till indirekt ägande via Nyab 1 och Nyab 2 (jfr Regeringsrättens dom den 30 november 2007 mål nr 469-07, avseende fråga 4). Deras aktieinnehav i Nyab 1 och Nyab 2 ska därför anses utgöra kvalificerade andelar.

 
Fråga 3
 
Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet."  
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.