Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

ITP-avgifter på semesterlöneskuld m.m.

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-01-03

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utgifter för avsättning till ITP-avgifter på semesterlöneskuld har inte medgetts eftersom tryggandet inte har skett enligt 28 kap. 3 § IL.
 
Beskedet avser taxeringsåret 2007
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Utgifter för avsättning till ITP-avgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader avseende semesterlöneskuld skall inte dras av som kostnad för beskattningsåret 2006.
 
Utgifter för avsättning till TGL-avgifter som belöper på semesterlöneskuld skall enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, dras av som kostnad det beskattningsår de hänför sig till enligt god redovisningssed."
 
BESLUT
 
Ansökan avvisas i den mån den inte besvarats.
 
MOTIVERING
 
Förhandsbeskedet
 
"Bolaget bedriver konsultverksamhet med en anställd. Bolaget omfattas av avtal om Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän (ITP) och om tjänstegrupplivförsäkring (TGL). I de premier som bolaget månatligen faktureras avseende ITP ingår även ett mindre belopp för TGL. Den anställde har intjänad semesterledighet. Bolaget frågar om avdrag vid inkomsttaxeringen medges för en avsättning i bokslutet för beräknade ITP-avgifter på semesterlöneskuld och för särskild löneskatt härpå samt för TGL-avgifter hänförlig till nämnda skuld.
 
ITP-avgifter
 
Rätt till avdrag för utgifter för pensionsutfästelser  regleras i 28 kap. IL. För avdragsrätt krävs att åtagandet uppfyller vissa kvalitativa och kvantitativa villkor och att det tryggas i någon av vissa angivna former. Det innebär exempelvis — som parterna är ense om — att rätt till avdrag föreligger för betalda ITP-avgifter avseende semesterlön.
 
De ITP-avgifter som aktualiseras i ärendet är de som beräknas utgå på den semesterlöneskuld som bolaget har till den anställde vid utgången av beskattningsåret 2006. En avsättning för en sådan utgift får anses syfta till att trygga den pensionsutfästelse som bolaget lämnat. Enligt praxis skall sådana utgifter dras av bara om villkoren i 28 kap. IL är uppfyllda (RÅ 1989 ref. 84).
 
Av lämnade uppgifter framgår att förutsättningar för avdrag enligt nämnda bestämmelser inte föreligger för avsättningen avseende beskattningsåret 2006 eftersom utfästelsen inte tryggas enligt 28 kap. 3 § IL. Frågan skall därför besvaras nekande.
 
Särskild löneskatt på pensionskostnader
 
Särskild löneskatt på pensionskostnader är en sådan särskild skatt som enligt 16 kap. 17 § IL skall dras av i inkomstslaget näringsverksamhet.
 
Avdragsrätt avseende utgifter för särskild löneskatt följer samma principer som beträffande pensionsutgifter (jfr RÅ 2004 ref. 133). Bolaget är således inte berättigat till avdrag för avsättning till särskild löneskatt avseende beräknade ITP-avgifter på semesterlöneskulden.
 
TGL-avgifter
 
Ifrågavarande avsättning för TGL-avgifter som beräknas belöpa på semesterlöneskulden kan inte anses avse framtida åtagande av pensionsliknande slag. Reglerna i 28 kap. IL skall därför inte tillämpas vid en prövning av om rätt till avdrag föreligger. Den skall i stället ske mot bestämmelserna i 14 kap. 2 § IL."
 
Beslutet
 
Ansökan i övriga delar lämpar sig inte för förhandsbesked.
 
Kommentar:
Sökandebolaget har överklagat beskedet vad avser frågan om avdrag för avsättning till ITP-avgifter på semesterlöneskulden och för särskild löneskatt avseende avsättningen i fråga.