Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Gåva av hel näringsverksamhet

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-01-11

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Överlåtelse med karaktär av gåva av hel näringsverksamhet där tillgångarna bestod av inventarier ansågs falla in under bestämmelserna för underprisöverlåtelser

Inkomsttaxering 2007-2009
 
Sökandena var i samma proportioner aktieägare i ett aktiebolag och delägare i ett partrederi. Partrederiet bestod av fartyg med tillhörande inventarier. Aktiebolaget hyrde tillgångarna i partrederiet. I syfte att genomföra ett generationsskifte avsåg var och en av sökandena att som gåva till sina barn överlåta hälften av aktieinnehavet i bolaget. Därefter skulle samtliga tillgångar i partrederiet överföras till bolaget mot att detta övertog de skulder som belastade verksamheten i partrederiet. Tillgångarnas skattemässiga värde var lägre än skulderna. Tillgångarnas marknadsvärde var högre än skulderna.
 
Sökandena gjorde med hänvisning till praxis gällande att överlåtelsen av tillgångarna från partrederiet till aktiebolaget utgjorde en gåva av hel näringsverksamhet och att en sådan gåva inte skulle föranleda några beskattningskonsekvenser för överlåtarna (RÅ 2004 ref. 42, RÅ 1988 not. 710 och RÅ 1976 ref. 6). Skatteverkets inställning var att sökandena skulle beskattas enligt reglerna för underprisöverlåtelser i 23 kap. IL.
 
Nämnden ansåg att var och en av sökandena skulle ta upp ett belopp motsvarande sin andel av partrederiets skulder som intäkt av näringsverksamhet och motiverade förhandsbeskedet enligt följande.
 
"I 2004 års rättsfall prövades en överlåtelse av gåvokaraktär avseende en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgjorde lagertillgångar. Överlåtelsen skulle ske mot en ersättning som översteg de skattemässiga restvärdena men understeg taxeringsvärdena.   
 
Regeringsrätten konstaterade att en utgångspunkt varit att beskattningen vid underprisöverlåtelser utan särskild reglering skall ske på grundval av den avtalade ersättningen (prop. 1998/99:15 s.149 f .) och att den i 23 kap. 10 § IL intagna regleringen därför begränsats till en bestämmelse om en avvikelse från när så skall ske. Främst med hänsyn till att en uttrycklig sådan bestämmelse saknades ansåg Regeringsrätten emellertid att de genomförda lagstiftningsåtgärderna i fråga om underprisöverlåtelser inte gav anledning att avvika från tidigare praxis, som i ett fall som det prövade innebar att beskattning inte skulle ske.
 
Omständigheterna i förevarande fall får anses vara sådana att fråga är om en underprisöverlåtelse till aktiebolaget enligt villkoren i 23 kap. IL. Överlåtelsen avser en hel näringsverksamhet där tillgångarna består av inventarier. Någon klar praxis avseende en sådan överlåtelse till underpris motsvarande den som gäller vid gåva av fastigheter saknas (jfr prop. 1998/99:15 s. 151).
 
Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att skäl saknas att behandla den aktuella överlåtelsen på annat sätt än som en avyttring enligt underprislagstiftningen. Med den utgångspunkten skall var och en av sökandena ta upp ett belopp motsvarande sin andel av partrederiets skulder, vilka skulder skall övertas av aktiebolaget, som intäkt av näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § IL."
 
Kommentar:
Underprisreglerna i 23 kap. IL omfattar överlåtelser som utgör gåva. Samtidigt finns en praxis som innebär att överlåtelse av gåvokaraktär inte ska föranleda någon beskattning om överlåtelsen avser en hel näringsverksamhet med däri ingående fastigheter mot ersättning som understiger taxeringsvärdet. Vid överlåtelse av hel verksamhet omfattande andra typer av tillgångar är praxis oklar när det föreligger gåvomoment i transaktionen. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat att det fastställs.