Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ändring av villkor för konvertibler

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-02-06

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ändring av villkoren för konvertibler som syftar till att möjliggöra för konvertibelinnehavarna att delta i utdelning av ett dotterbolag, och som inte innebär att de ekonomiska villkoren för konvertibeln ändras, anses inte innebära att konvertibeln avyttras och ny, med nya villkor, förvärvas.
 
Inkomsttaxering 2008
 
FÖRHANDSBESKED
 
Ändringen av villkoren för konvertiblerna föranleder inte någon inkomstbeskattning av sökanden.
 
MOTIVERING
 
Sökanden är anställd hos X AB (X). Han innehar konvertibler i X som emitterades 2005. De förvärvades på marknadsmässiga villkor.
 
För konvertiblerna gäller i huvudsak följande:

- Löptid är den 16 juni 2005 — den 15 juni 2008.

- Konvertering till aktier kan ske under följande perioder: den 1-15 oktober 2007 och den 1-15 april 2008 (vissa undantag gäller vid fusion o.d.).

- Sedvanliga omräkningsvillkor gäller vid nyemissioner m.m. samt vid utdelning av värdepapper.
 
X avser att under sensommaren-hösten 2007 dela ut aktierna i ett dotterbolag. X avser att ändra konvertibelvillkoren för att möjliggöra för konvertibelinnehavarna (särskilt de som arbetar inom dotterbolaget) att få ta del av denna utdelning. Detta innebär i huvudsak följande:

- En ny konverteringsperiod, den 18 juni — den 2 juli 2007, införs.

- Stoppdagen för rätt till utdelning senareläggs.

- Den första ordinarie konverteringsperioden (den 1-15 oktober 2007) förskjuts till den 26 november — den 12 december 2007.
 
Enligt X:s bedömning ska förändringarna inte innebära någon ändring i det framtida ekonomiska utfallet för konvertibelinnehavarna oavsett om de utnyttjar det nya konverteringsfönstret eller ej. Aktiemarknadsnämnden har förklarat att förändringarna är förenliga med god sed på aktiemarknaden. Bolagsstämman i X avser att besluta angivna förändringar med stöd av en klausul i konvertibelvillkoren.
 
Sökanden frågar om ändringarna medför att konvertiblerna ska anses avyttrade eller i övrigt medföra några skattekonsekvenser. Parterna anser att villkorsförändringarna inte ska medföra några skattekonsekvenser för sökanden.
 
SRN gör följande bedömning.
 
Ändringarna innebär att en extra konverteringsperiod tillkommer samt att det görs vissa kompletterande justeringar i gällande villkor. Därigenom kan innehavarna konvertera till aktier tidigare än enligt de ursprungliga villkoren. Syftet är att ge konvertibelinnehavarna möjlighet att få del av den planerade utdelningen av aktierna i dotterbolaget. För innehavare som behåller sina konvertibler ska konverteringskursen räknas om enligt ursprungliga villkor, vilket innebär att den sänks. Dessa alternativ anges vara värdemässigt likvärdiga.
 
De planerade ändringarna av villkoren för konvertiblerna ligger inom ramen för de ursprungliga villkoren. De kan inte heller anses leda till att de ekonomiska villkoren avseende konvertiblerna ändras. Med hänsyn härtill bör en innehavare av en konvertibel inte anses ha avyttrat denna och förvärvat ett nytt värdepapper om ändringarna genomförs. Någon förmåns- eller annan inkomstbeskattning bör inte heller ske (jfr RÅ 2003 not. 107 och däri angivna rättsfall).
 
Kommentar:
Skatteverket delar SRN:s uppfattning av rättsläget och kommer inte att överklaga förhandsbeskedet.