Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Differentierad utdelning på A-aktier jämfört med B-aktier

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-01-03

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Differentierad utdelning föranleder ingen annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL
 
Taxeringsåren 2007-2010
 
Vid en sammanslagning av konsultbolagen AB Göteborg och AB Stockholm under AB C delades aktieägandet i AB C upp på A- respektive B-aktier. De som tidigare ägde aktier i AB Stockholm erhöll A-aktier och aktieägarna i AB Göteborg erhöll B-aktier. AB C planerar att lämna olika utdelning på respektive aktieslag. Utdelningen på respektive aktieslag kommer att baseras på AB Stockholms respektive AB Göteborgs del i AB C:s resultat. Utdelningen per aktie kommer att vara lika för alla delägare med samma slags aktie. Utdelningen kommer inte att vara kopplad till någon delägares individuella prestation utan till regionens resultat som helhet.
 
Sökandena — den ene innehavare av aktier i serie A och den andre i serie B — ställer följande frågor.

 
Fråga 1
 
Kan utdelningen till någon del komma att beskattas i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av 57 kap. IL?

 
Fråga 2
 
Är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?
 
FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
Utdelningen föranleder ingen annan beskattning i inkomstslaget tjänst än den som följer av bestämmelserna i 57 kap. IL.

 
Fråga 2 
 
Lagen mot skatteflykt är inte tillämplig.

I motiveringen till fråga 1 anger Skatterättsnämnden följande.
 
Av 4 kap. 1 § aktiebolagslagen framgår att alla aktier har lika rätt i bolaget, om annat inte följer av 2 — 5 §§. Enligt 2 § får i bolagsordningen föreskrivas att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges ut. En sådan föreskrift ska innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen och antalet eller andelen aktier av varje slag. Inget hindrar dock en bolagsstämma att med civilrättslig verkan besluta om avsteg från grundregeln om alla aktiers lika rätt om samtliga aktieägare är överens därom.
 
Med utdelning avses i skattesammanhang normalt detsamma som utdelning i civilrättslig mening, dvs. det saknas i allmänhet anledning att behandla belopp som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Regeringsrätten har i förhandsbesked RÅ 2000 ref. 56 uttalat att denna princip inte bör upprätthållas i en aktiebolagsrättsligt säregen situation som innebär att aktier av samma slag ska ge olika utdelning beroende på vem som äger dem. Det förelåg enligt förutsättningarna för beskedet en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier.
 
I föreliggande fall kommer bolagsstämman att besluta om olika utdelning på de skilda aktieslagen. Utdelningen baserar sig uteslutande på regionernas andel av det totala resultatet och saknar koppling till individens prestation.
 
Bestämmelserna i 57 kap. IL reglerar i vilka fall och i vilken omfattning utdelning ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för inkomstslaget kapital. Något utrymme att därutöver behandla utdelning som lön föreligger enligt nämndens mening inte i förevarande fall (jfr SOU 2002:52 s. 121).
 
Kommentar:
Ordföranden och sekreteraren i nämnden var skiljaktiga avseende svaret på fråga 1. Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet när det gäller den frågan. Verket anser att svaret bör vara att skillnaden mellan den högre och den lägre utdelningen ska betraktas som lön och inte som utdelning.