Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för uttagsbeskattad fiktiv ränta

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-05-12

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7802-04
Avdrag har inte medgetts för fiktiv ränta motsvarande den ränta som långivaren uttagsbeskattats för
 
Inkomsttaxeringen 1997
 
MN AB överklagade Skatteverkets beslut och yrkade avdrag om 3 mnkr. Till stöd för sin talan anförde MS AB att de erlagt ränta på ett lån från GRA AB. Genom en tidigare dom i kammarrätten hade GRA AB uttagsbeskattats utöver faktiskt erhållen ränta på lånet till MN AB. Eftersom MN AB inte gjort avdrag för mer än faktiskt erlagd ränta yrkade MN AB även avdrag för den fiktiva ränta som GRA AB uttagsbeskattats för. Koncernbidragsrätt förelåg inte mellan bolagen.
 
LR avslog överklagandet och anförde bl.a. följande.
 
"Länsrätten delar skatteverkets uppfattning att bolaget kan medges det yrkade avdraget endast om rätt till avdrag i en sådan situation som nu är i fråga uttryckligen finns angiven i lag eller klart framgår av rättspraxis. Det föreligger vare sig lagreglering eller rättspraxis till stöd för att bolaget kan medges avdrag för den ränta som GRA AB uttagsbeskattats för men som aldrig erlagts av bolaget. Bolaget skall därför inte medges det yrkade avdraget och överklagandet skall därför avslås."
 
MN AB överklagade. KR avslog överklagandet med följande motivering.
 
"Om en vara eller tjänst har tagits ut ur en förvärvskälla eller har avyttrats till ett pris understigande marknadsvärdet skall enligt huvudregeln beskattning ske som om tillgången istället hade avyttrats till ett pris motsvarande marknadsvärdet, uttagsbeskattning. Av prop. 1998/99:15 s. 167 f. och s. 406 framgår bl.a. följande. Av företagsskatteutredningens diskussion avseende den ekonomiska innebörden av underprisöverlåtelser följer att om överlåtaren uttagsbeskattats bör köparen få tillgodoräkna sig marknadsvärdet (= det uttagsbeskattade värdet) som anskaffningsvärde för egendomen. I utredningens förslag fanns en sådan reglering intagen. Regeringen konstaterade att rättsläget var oklart. Lagrådet anförde bl.a. följande. Den kontinuitetsprincip som föreslås är inte oproblematiskt utan berör grundläggande frågor inom skatterätten. Med tanke på att rättsläget redan i dag är oklart är det svårt att uttala sig om vilken effekt en tillämpning av kontinuitetsregeln skulle få. Lagrådet finner för sin del att det i avsaknad av en heltäckande analys av den föreslagna regelns effekter kan vara klokt att tills vidare avvakta med lagstiftning i saken. Regeringen delade Lagrådets uppfattning att frågan bör övervägas ytterligare och något förslag i denna del lades inte fram.
 
KR gör följande bedömning.
 
Bolaget har inte haft någon faktisk utgift för yrkat ränteavdrag. Endast det faktum att långivaren uttagsbeskattats före en fiktiv ränta medför inte enligt gällande rätt att rätt till avdrag föreligger. Mot bakgrund härav och till att vad som framförts i förarbetena ovan inte ledde till lagstiftning saknas förutsättningar för att medge bolaget avdrag för den fiktiva räntan."