Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättningsland - hårstylister, makeupartister och modeller

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-11-09

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
7517-05
Regeringsrätten undanröjer tidigare meddelat förhandsbesked och avvisar ansökningen.
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked den 1 december 2005 att de tjänster som utförs av hårstylister, makeupartister, fotomodeller och mannekänger ska hänföras till 5 kap. 7 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen.
 
Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket.
 
YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, ska besluta att de aktuella tillhandahållandena ska anses avse tjänster som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Verket anför bland annat följande. Verket gör inte samma tolkning som Skatterättsnämnden av EG-domstolens domar i mål C-68/92, kommissionen mot Frankrike, och C-69/92, kommissionen mot Luxemburg. Dessa domar handlar inte om underleverantörer vid PR-evenemang. De utgör därför inte stöd för att även tjänster i underliggande led omfattas av begreppet reklamtjänster. En underleverantör till den som tillhandahåller en reklamtjänst kan inte anses omsätta en reklamtjänst bara för att det är fråga om reklamtillhandahållande i kommande led. En bedömning ska ske i varje led för att avgöra om det är fråga om en tillhandahållen reklamtjänst.
 
Bolaget anser att förhandsbeskedet ska fastställas och anför bland annat följande. Av EG-domstolens praxis framgår att det är tjänstens karaktär och inte vem som tillhandahåller den som är avgörande för om det är fråga om en reklamtjänst eller inte. De ifrågavarande tjänsterna syftar till att informera om och marknadsföra en viss vara eller tjänst. Tjänsterna är helt och hållet anpassade för det som ska marknadsföras. EG-domstolen uttalar i domen i målet C-108/00, SPI, att artikel 9.2 e i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) är tillämplig även när reklamtjänster indirekt tillhandahålls annonsören.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Bolaget har hos Skatterättsnämnden lämnat följande uppgifter om sin verksamhet. Bolaget är en modellagentur som tillhandahåller tjänster som utförs av hårstylister, makeupartister och modeller för bl.a. reklam och marknadsföring. Hårstylisternas och makeupartisternas tjänster består bl.a. i att assistera med råd och arbete vid reklam- och modefotografering, reklamfilmer och modevisningar. Arbetet innebär att lägga makeup eller att göra i ordning håret på en modell i enlighet med ett av kunden önskat koncept. Modelltjänsten kan delas in i två kategorier. Den ena avser fotograferingsuppdrag och den andra visningar, dvs. mannekänguppdrag. Ett normalt uppdrag för hårstylister och makeupartister går i princip till på följande sätt. En kund hos bolaget vill ha hjälp av en hårstylist eller en makeupartist med t.ex. en reklambild. Stylisten eller artisten får ett ramuppdrag som anger vilken image som uppdragsgivaren vill att stylisten eller artisten skall skapa. Uppgiften för hårstylisten eller makeupartisten är att lyfta fram det tänkta reklambudskapet på ett sätt som tilltalar den önskade målgruppen. Tjänsterna anpassas alltid efter den vara eller tjänst som skall marknadsföras. Kunderna förväntar sig således mer av hårstylisterna och makeupartisterna än det rent appliceringstekniska. Det som utmärker deras tjänster är att de utformar modellens utseende, ljussättning och kläder så att det avsedda reklamvärdet uppnås. Modelluppdragen som avser fotografering utförs enligt s.k. tidningsavtal eller i form av ren reklamfotografering. Tidningsavtal innebär att uppdragsgivaren får rätten att publicera de fotografier som framställs med anledning av modelluppdraget. Ren reklamfotografering innebär att uppdragsgivaren får använda fotografierna  ett visst antal gånger för ett bestämt ändamål. Vill uppdragsgivaren använda fotografierna fler gånger eller för ett annat syfte utgår ytterligare ersättning. Mannekänguppdragen utförs endast av ett fåtal personer. Det ställs större krav på dessa modeller eftersom de skall exponera uppdragsgivarens produkter live och på så sätt marknadsföra produkterna.
 
Enligt det överklagade förhandsbeskedet skall de tjänster som utförs av hårstylister och makeupartister (fråga 1), fotomodeller (fråga3 a ) och mannekänger (fråga 3 b) hänföras till 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML (reklam- och annonseringstjänster). Bestämmelsen i 5 kap. 7 § andra stycket 2 motsvarar artikel 9.2 e i det sjätte mervärdesskattedirektivet. Begreppet reklam- och annonseringstjänster kan inte ges annan innebörd än begreppet reklamtjänster i denna artikel.    
 
EG-domstolen har i ett antal domar utvecklat vad som enligt direktivet avses med reklamtjänster. Enligt domen i mål C-68/92, kommissionen mot Frankrike, REG 1993 s. I-5881, skall det vara fråga om spridning av ett budskap i avsikt att öka försäljningen av en vara eller tjänst (p. 16). Budskapet kan spridas genom press, radio/TV m.m. men också vid t.ex. ett cocktailparty eller en bankett (p. 18). Som reklamtjänst anses varje aktivitet som är oupplösligt förbunden med en reklamkampanj (p. 19). Av EG-domstolens praxis följer vidare att varje transaktion i en omsättningskedja skall bedömas separat vid bestämmande av beskattningsland (EG-domstolens dom i mål C-438/01, Design Concept SA, REG 2003 s. I-5617, p. 28; jfr domen i mål C-2/95, SDC, REG 1997 s. I-3017, p. 65-66).
 
Enligt Regeringsrättens mening får dessa principer i det nu aktuella fallet anses innebära följande. Den omständigheten att bolagets tjänster i ett senare omsättningsled kan komma att ingå som en komponent i sådana reklamtjänster som tillhandahålls av en annan skattskyldig är inte tillräcklig för att också bolaget skall anses tillhandahålla reklamtjänster. För att detta skall vara fallet måste de tjänster som bolaget tillhandahåller i sig vara ägnade att öka försäljningen av en vara eller tjänst.  
 
Mot denna bakgrund står det klart att det krävs en detaljerad kunskap om de aktuella tjänsternas innehåll, och under vilka omständigheter de utförs, för att det skall vara möjligt att bedöma om tjänsterna skall anses vara reklamtjänster eller inte. Det är i ärenden om förhandsbesked sökandens sak att se till att beskrivningen av omständigheterna är så fullständig att den kan ligga till grund för ett förhandsbesked liksom, när det är aktuellt, en begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen (RÅ 2005 ref. 80).
 
De uppgifter som bolaget har lämnat om modell- och mannekänguppdragen är knapphändiga. Även vad gäller hårstylisternas och makeupartisternas tjänster har det lämnats sparsamt med uppgifter. Det framgår inte om det finns någon anknytning mellan de varor och tjänster som marknadsförs och bolagets egen verksamhet. Bristerna i nämnda avseenden försvårar en bedömning av om redan bolagets tillhandahållanden kan anses innebära att något marknadsförs. Till detta kommer att det inte lämnats några uppgifter om de avtalsmässiga relationerna mellan de inblandade parterna och att det inte framgår om bolagets kunder i sin tur, med utnyttjande av de förvärvade tjänsterna, yrkesmässigt omsätter marknadsföringstjänster eller om tjänsterna används direkt i kundernas marknadsföring av egna varor eller tjänster. Inte heller framgår det om bolaget tillhandahåller även annat än det som frågorna avser eller om det är kunden eller andra skattskyldiga som tillhandahåller det som i övrigt behövs för att genomföra en reklamfotografering, modevisning m.m.
 
Sammantaget finner Regeringsrätten att de lämnade uppgifterna inte är så fullständiga att de kan läggas till grund för ett förhandsbesked. Beskedet skall därför undanröjas.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen."
 
Kommentar:
Enligt Skatteverket bedömning innebär Regeringsrättens beslut att det ställningstagande som gjorts i skrivelse 2005-03-01 med dnr 130 665976‑04/111  fortfarande ska tillämpas.