Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Efterskottsbetalning till utländsk expert

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-05-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
7306-05
Ersättning hänförlig till arbete utfört inom en treårsperiod från den tillfälliga vistelsens början omfattas av skattelättnaden även om den utbetalas efter treårsperiodens utgång

Taxeringsåret 2006
 
SRN:s förhandsbesked den 28 november 2005. Se Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer nämndens förhandsbesked.
 
Två av ledamöterna i Regeringsrätten var av skiljaktig mening och ansåg att enbart utbetalningar som gjorts inom en treårsperiod från det att den tillfälliga vistelsen i Sverige påbörjades omfattas av skattelättnaden.
 
Kommentar:
Skatteverket har i Handledning för internationell beskattning 2006 s. 62 (avsnittet 2.3) Öppnas i nytt fönster. gett uttryck för uppfattningen att lön och andra ersättningar som betalas ut efter treårsperiodens utgång, till följd av arbete som utförts dessförinnan, ska beskattas utan avseende på de lättnader som finns angivna i 11 kap. 23 § IL. Skrivningen kommer att ändras i nästkommande utgåva.