Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-02

Område: Inkomstskatt - Näring, Skattetillägg

Dnr/målnr/löpnr:
6265-04
Koncernbidrag har vägrats med stöd av skatteflyktslagen  vid ett förfarande som går ut på att under en begränsad tid upprätthålla ett 90-procentigt ägande. Förhandsbesked.
 
Inkomstskatt, taxeringsåren 2004-2007
 
En kommun och AB Z ägde tidigare vardera hälften av aktierna i AB X. I november 2001 ingick kommunen och AB Z ett avtal om ett framtida samarbete. I samband med att detta avtal tillkom överlät kommunen sina aktier i AB X till AB Z, och ett nytt samarbete etablerades mellan parterna i AB Y, till vilket bolag den av AB X tidigare bedrivna verksamheten hade överförts och i vilket bolag kommunen nu blev delägare. Kommunen ägde preferensaktier i AB Y motsvarande 9,9 procent av aktiekapitalet och 49,9 procent av röstetalet, medan AB X innehade stamaktier som motsvarade 90,1 procent av aktiekapitalet och 50,1 procent av röstetalet. Härutöver hade kommunen teckningsoptioner som kunde utnyttjas för teckning av nya stamaktier i AB Y under 2015. Om kommunen utnyttjade sina teckningsoptioner skulle de innehavda preferensaktierna omvandlas till stamaktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och konvertering av preferensaktier skulle kommunens andel av såväl aktiekapital som röster i AB Y att uppgå till 50 procent. Mellan kommunen och AB Z fanns vidare ett konsortialavtal i vilket slogs fast att båda parter hade ett lika stort ekonomiskt intresse i AB Y och kommunen och AB Z långsiktligt skulle verka som jämbördiga ägare av detta bolag.
 
AB X och AB Y frågade följande:
 
Fråga 1  - Är AB X ett sådant moderföretag till AB Y som avses i 35 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL?
 
Fråga 2 - Kan AB X och AB Y, mot bakgrund av bestämmelserna i lagen (1999:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) lämna koncernbidrag till varandra med skattemässig verkan?
 
Fråga 1 i ansökan om förhandsbesked
 
Skatterättsnämnden besvarade fråga 1 nekande, varvid fråga 2 förföll.
 
Regeringsrätten avgjorde, efter överklagande, fråga 1 i dom den 21 juni 2004 (RÅ 2004 ref. 87). Regeringsrätten förklarade med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked beträffande fråga 1 att det aktuella bolaget ska anses vara ett sådant moderföretag som avses i 35 kap. 2 § IL. Fråga 2 överlämnades till Skatterättsnämnden för behandling av frågan om skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet.
 
Fråga 2 i ansökan om förhandsbesked
 
Skatterättsnämnden beslutade 2004-10-18 följande (förhandsbeskedet inte tidigare publicerat)
 
"Skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. AB X ändra skall därvid inte anses som ett sådant moderföretag som avses i 35 kap. 2 § inkomstskattelagen.
 
MOTIVERING
 
---
 
Förändringen av samarbetet mellan ... kommun och AB Z har bl.a. lett till att den av AB X tidigare bedrivna ...-verksamheten överförts till AB Y och att kommunen gått in som delägare i bolaget vid sidan av AB X. Ägarförhållandena har utformats så att koncernbidragsförhållandet mellan AB X och AB Y skall kunna bestå så länge kommunens optioner med rätt att teckna nya stamaktier i bolaget inte utnyttjas. Förfarandet innebär att AB X medverkat i rättshandlingar som lett till att en väsentlig skatteförmån uppkommit. Vidare framstår de genomförda transaktionerna som praktiskt taget meningslösa om man bortser från skatteförmånen. Det står därmed klart att skatteförmånen har utgjort det övervägande skälet för förfarandet. Förutsättningarna i 2 § 1-3 skatteflyktslagen är alltså uppfyllda.
 
Vad slutligen gäller rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen kan först konstateras att syftet med bestämmelserna om koncernbidrag är att resultatutjämning skall accepteras mellan företag som klart framstår som en enda skattskyldig. Förfarandet i ärendet innebär visserligen att de formella förutsättningarna för koncernbidrag är uppfyllda. AB X och AB Y framstår dock inte som en enda skattskyldig utan ...-verksamheten i AB Y har karaktär av en samverkan mellan olika från varandra fristående ägare. Någon reell ägarförändring har inte heller varit åsyftad. En taxering på grundval av förfarandet skulle mot denna bakgrund strida mot syftet med koncernbidragsreglerna (jfr RÅ 2002 ref. 24). Även rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är därmed uppfyllt."
 
Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas, och AB X och AB Y yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet och att bolagen därför kan lämna koncernbidrag till varandra med skattemässig verkan.
 
Regeringsrätten skrev så här i domen.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
I rättsfallet RÅ 2002 ref. 24 tillämpade Regeringsrätten skatteflyktslagen och godtog inte att koncernbidrag lämnades med skattemässig verkan efter ett förfarande som innebar skapandet av ett 90-procentigt ägande, avsett att upprätthållas under endast ett begränsat antal år. I det nu aktuella fallet är det inte fråga om att skapa ett sådant ägande utan att behålla det under viss tid. Varken den skillnaden eller omständigheterna i övrigt föranleder Regeringsrätten till annan bedömning än att de i 2 § skatteflyktslagen angivna rekvisiten är uppfyllda även i detta fall. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall därför fastställas.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."