Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skattskyldighet för stiftelse

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5397-04 och 5399-04
En stiftelse, med till ett universitet anknuten förvaltning, som har till ändamål att utge stipendier till forskning har ansetts inskränkt skattskyldig med stöd av de för universitet/staten gällande reglerna.
 
Inkomsttaxeringen 1997 och 1998
 
L Stipendiestiftelse, som har en till ett universitet anknuten förvaltning, har till ändamål att främja naturvetenskaplig och medicinsk forskning genom att utdela stipendier. Stipendier kan utges till forskare vid samtliga universitet och högskolor i riket.
 
Frågan i målet är om stiftelsen ska befrias från skattskyldighet för inkomst enligt de grunder som gäller för staten.
 
Skatteverket beslutade att fråga inte var om s.k. förvaltarsmitta och beskattade stiftelsen för inkomst av näringsverksamhet. Länsrätten gjorde vid sin prövning samma bedömning av skattskyldigheten.
 
Kammarrätten biföll stiftelsens överklagande och godtog att stiftelsens ändamål uppfyllde kraven på förenlighet med förvaltarens verksamhet och befriade stiftelsen från inkomstskatt.
 
Skatteverket överklagade med hänvisning till att utgivande av stipendier inte sammanfaller med förvaltarens - universitetets - ändamål.
 
Regeringsrätten avslog Skatteverkets överklagande och anförde bl.a. följande.
 
"Enligt en av Regeringsrätten utbildad praxis kan förmögenhetsbildningar som förvaltas av staten under vissa förutsättningar befrias från skattskyldighet enligt grunderna för statens skattebefrielse. Stiftelse- och föreningsskattekommittén har i sitt slutbetänkande uttryckt saken så att en förutsättning för skattebefrielse i dessa fall varit att stiftelsens ändamål legat inom ramen för det ändamål som förvaltaren själv har främjat. Kommittén tillade att de rättsfall som finns på området tyder på att det krävs att stiftelsen främjar en verksamhet som redan bedrivs i statlig regi eller en verksamhet som avser förvaltning, skötsel eller användning av statlig egendom(SOU 1995:63 s.152)."
 
".... att det förhållandet att en förmögenhetsbildning ansetts utgöra en stiftelse inte hindrar skattebefrielse enligt grunderna för statens skattebefrielse. Inte heller tillkomsten av stiftelselagen synes därför ha rubbat förutsättningarna för tidigare skattpraxis på något grundläggande sätt."
 
I sin bedömning konstaterade Regeringsrätten. "Stiftelsens ändamål är att främja naturvetenskaplig och medicinsk forskning genom att lämna understöd i form av stipendier till svenska forskare. Sådan forskning ligger väl inom det område som staten på olika sätt främjar, bl.a. genom universitet och högskolor. Numera använder staten normalt inte stipendieformen för att stödja forskning........
 
....... leder enligt Regeringsrättens uppfattning till slutsatsen att det väsentliga för besvarandet av frågan om stiftelsens skattskyldighet är om den - liksom universitetet - främjar vetenskaplig forskning. Den form i vilken detta görs, liksom destinatärernas mer eller mindre starka anknytning till ett visst lärosäte, får anses utgöra faktorer av underordnad betydelse. Med hänsyn till att stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och att den främjat en verksamhet som bedrivs av staten skall skattefrihet medges stiftelsen för dess inkomster."