Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Marknadsvärde vid aktieförvärv

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-02-02

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4602-03
Värde av förmån av aktieförvärv med inskränkningar i förfoganderätten.

 
Inkomsttaxering 2000

P fick som anställd i ett dotterföretag till en utländsk koncern erbjudande om att förvärva aktier i moderbolaget för 150 kr per aktie. Marknadsvärdet vid teckningstillfället var 300 kr per aktie. P yrkade att värderingen av den skattepliktiga förmånen i inkomstslaget tjänst skulle sättas ner eftersom hon inte fick sälja aktierna inom en femårsperiod från förvärvet. Hon ansåg att förfoganderättsinskränkningen innebar att marknadsvärdet på aktierna borde anses uppgå till 70 % av börskursen när förmånens storlek skulle bestämmas. Kammarrätten ansåg att aktierna skulle värderas till börskursen och anförde följande:

Av 42 § andra stycket kommunalskattelagen (KL) framgår att värdet av produkter, varor eller andra förmåner, som ingår i lön eller annan inkomst, beräknas till marknadsvärdet.

Av förarbetena (prop. 1989/90:50 s. 72 ff) framgår att beskattning ska ske för skillnaden mellan vad den skattskyldige har erlagt för att få teckna ett värdepapper och dess marknadsvärde. "Om det finns en tillförlitlig marknadsnotering av värdepapperet ska noteringen läggas till grund för värderingen. Saknas sådan marknadsnotering får man söka fastställa ett beräknat marknadsvärde enligt någon av de modeller som används på kapitalmarknaden." "Förmånliga förvärv av värdepapper från arbetsgivaren beskattas redan vid förvärvet, även om det har förenats med villkor som innebär inskränkningar i förfoganderätten."

"Av utredningen i målet framgår att det vid förvärvstidpunkten den 30 november 1999 fanns en tillförlitlig marknadsmässig notering för det nu aktuella värdepappret Enligt kammarrättens mening skall således denna notering läggas till grund för värderingen. Den omständighet att de förvärvade aktierna inte får pantsättas eller säljas under en tid av fem år föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet skall således avslås."

Kommentar:
42 § andra stycket KL motsvaras av 61 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Domen överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.