Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Föreläggande; bonuspoäng hos flygbolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-07-21

Område: Arbetsgivarområdet, Förfarande och process, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4479-06
Flygbolags begäran att från föreläggande som avsett kontroll av skattskyldigas deklarationsskyldighet undanta vissa uppgifter om konto för bonuspoäng har avslagits
 
Taxeringsår 2004 - 2005  
 
Skatteverket har efter begäran om handräckning från Skattestyrelsen i Finland och med stöd av 17 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, förelagt ett flygbolag att lämna uppgifter om konton för bonuspoäng för ett antal anställda i en finsk koncern. Flygbolaget ansökte hos länsrätten att uppgifterna skulle undantas enligt 17 kap. 7 § LSK bl.a. med hänvisning till att uppgifterna i sig inte kan ligga till grund för enskildas taxering samt att det inte finns garantier för likabehandling avseende den internationella företeelsen i fråga. Länsrätten i Stockholm avslog ansökan den 9 maj 2006 (mål nr 4124-06) med motivering att skyddsintresset inte är större än betydelsen för kontrollen samt att såvitt framkommit skulle en motsvarande förfrågan från Sverige ha tillmötesgåtts i Finland. Flygbolaget överklagade domen. Kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten. Flygbolaget har inte överklagat kammarrättens dom, som har vunnit laga kraft.