Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Lön eller förbjudet lån.

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-04-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
425-04 och 427-04
Ett aktiebolag har vid årsskiftet haft en fordran på en delägare. Beloppet har ansetts utgöra ett förbjudet lån trots att bolaget i rättade deklarationer redovisat beloppet som lön.

Taxeringsår 2002 resp. redovisningsperioden december 2001

Skattemyndigheten ansåg bolagets fordran om 137 000 kr på delägaren vara ett förbjudet lån och medgav inte bolaget yrkat avdrag för beloppet som lönekostnad. Arbetsgivaravgifter uttogs därmed inte heller.
 
Skattemyndighetens beslut överklagades till länsrätten som anförde följande.

"I målet är ostridigt att delägaren MK haft en skuld till bolaget över årsskiftet 2001/2002. Bolaget har den 29 maj 2002 fått uppgift om att skattemyndigheten beslutat om revision av bolaget. Först därefter har bolaget inkommit med rättad skattedeklaration för redovisningsperioden december 2001 vari bolaget tagit upp ett belopp om 137 000 kr, motsvarande MK:s uttag från bolaget, som underlag för arbetsgivaravgifter. Vidare har bolaget inkommit med rättad självdeklaration för taxeringsåret 2002 varvid bolaget gjort avdrag för lönekostnader med 137 000 kr. Länsrätten finner i likhet med skattemyndigheten att eftersom bolagets fordran på MK kvarstod vid bokslutet den 31 december 2001 så har ett förbjudet lån förelegat över årsskiftet 2001/2002. Beloppet utgör således inte lön från bolaget till MK, även om lånet tas upp som intäkt hos låntagaren. Bolaget har därför inte rätt till avdrag för lånet som en lönekostnad och ska således inte heller betala arbetsgivaravgifter på beloppet. Överklagandet skall därför avslås."
 
Kammarrätten delade länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen.