Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för företagshälsovård

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-02-22

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4191-04
Fråga om utgifter för hälsokontroller får dras av som företagshälsovård
 
Taxeringsår 2002
 
Skatteverket vägrade bolaget avdrag för utgifter för hälso- och sjukvård eftersom vården inte var offentligt finansierad. Avdrag medges enligt 16 kap. 22 § IL inte för sådan vård.

Bolaget yrkade i länsrätten avdrag avseende utgifter för företagshälsovård alternativt förebyggande behandling (16 kap. 23-24 §§ IL).

I länsrättens dom redovisas vad som enligt förarbetena till 16 kap. 23 § IL avses med företagshälsovård (prop. 1994/95:182 s. 28). Bl.a. anges att företagshälsovården är organisations- och gruppinriktad. Inslaget av individuellt inriktad vård är begränsat och ingår endast som ett led i arbetet med att kartlägga och förbättra arbetsmiljön. Definitionen av företagshälsovård bör styras av arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstiftningen. Med ledning av arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring och dess förarbeten kan företagshälsovård beskrivas på följande sätt.

* Företagshälsovården är en professionell och oberoende rådgivare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

* Företagshälsovården har till uppgift att arbeta på ett sådant sätt att ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.

* Företagshälsovården arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering.

* Företagshälsovårdens verksamhet är baserad på en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, arbetsorganisation och rehabiliteringsmetodik.

* Företagshälsovården identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa samt lämnar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

Enligt avtal mellan bolaget och vårdbolaget ska Specialistläkargruppen ge anställda tjänstemän hos bolaget vidgade hälsokontroller vartannat år enligt följande:

* Klargörande av sociala förhållanden inklusive arbetsuppgifter

* Upptag av sjukhistoria rörande tidigare och aktuella sjukdomar.

* Undersökning av syn, hörsel, munhåla, halsorgan, hjärta blodtrycksmätning, lungor, bukorgan.

* Laboratorieundersökning (bl.a. hemoglobin, sänka, blodfetter, PSA prostataprov).

* Undersökning av hjärtspecialist, varvid EKG utförs, hudläkare, varvid bl.a. födelsemärken bedöms, invärtesmedicinare, ögonläkare, varvid bl.a. tryckmätning och synkontroller utförs, gynekolog för kvinnlig personal, varvid bl.a. ingår cellprovstagning (cancerprov) som bedöms av cellspecialist.

Enligt avtalet kommer de sjukdomar som påvisas vid undersökningarna att behandlas i den grad Specialistläkargruppens resurser förmår. Vid uppkommen sjukdom mellan undersökningstillfällena har de anställda förtur inom ett dygn till sjukvård vid Specialistläkargruppen samt kostnadsfri sjukvård.

Länsrätten gjorde följande bedömning. Enligt förarbetena till bestämmelsen om avdragsrätt för företagshälsovård är sådan vård organisations- och gruppinriktad. Vidare är inslaget av individuellt inriktad vård begränsat och ingår som ett led i arbetet att kartlägga och förbättra arbetsmiljön. Företagshälsovården karakteriseras också av att den arbetar med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Regelbundna hälsokontroller av personalen kan också inrymmas i företagshälsovården om de utgör ett led i att säkerställa en god arbetsmiljö. När det gäller bolagets avtal med vårdbolaget synes det inte ingå någon form av rådgivning till arbetsgivare eller anställda vad gäller arbetsmiljöfrågor eller medverkan vid eventuell rehabilitering eller för att säkerställa att anställd personal kan fortsätta att arbeta. De hälsokontroller som erbjuds enligt avtalet kan därför inte anses ingå som ett led i att säkerställa en god arbetsmiljö och att förebygga fysiska och psykiska arbetsskador utan får i stället hänföras till vanlig hälso- och sjukvård. Rehabiliteringsåtgärder eller förebyggande behandling kan det inte heller anses vara fråga om.

Länsrätten fann att Skatteverket haft fog för sitt beslut och avslog bolagets överklagande.

Bolaget fullföljde sin talan och anförde att i avtalet med vårdbolaget rymdes informationsmöten för de anställda inom områden som arbetsmiljö, ergonomi och kost. Att avtalet rubricerats som "hälsokontrolls- och sjukvårdsavtal" kan inte vara avgörande för om avdragsrätt föreligger eller inte, utan det måste rimligen vara avtalets faktiska innehåll som är avgörande.

Kammarrätten höll muntlig förhandling i målet, varvid på bolagets begäran vittnesförhör hållits med vårdbolagets ägare. Enligt utsagan har vårdbolaget, som sedan 1990-talet ägnat sig åt företagshälsovård, idag tecknat avtal om företagshälsovård med ca 1000 kunder. Vårdbolaget erbjuder förutom tillgång till läkare och sjuksköterska även tillgång till sjukgymnast, psykolog, ergonom, skyddsingenjör m.m. Det ingångna avtalet efter gammal mall är inte särskilt omfattande, men bolaget har genom avtalet tillgång till vårdbolagets hela utbud. Nya avtal som tecknas idag är betydligt mer kompletta och innehåller ett antal bilagor. Hälsokontroller utgör en viktig del i analysen av de anställdas arbetsmiljö och utgör grunden för ett förändringsarbete som kan förbättra arbetsmiljön. Vårdbolagets hälsokontroller utmynnar bl.a. i att en stressprofil görs för varje anställd. Informationskvällar har tidigare år erbjudits vid ett flertal tillfällen. Alla företagsbesök dokumenteras men vårdbolaget har troligen inte besökt bolaget. Personalen har däremot deltagit i temakvällar som bolaget anordnat.

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Den kompetens och de tjänster som ryms i den av vårdbolaget bedrivna verksamheten och som enligt bolaget och vittnesmålet genom avtalet ställs till bolagets disposition får anses innefatta företagshälsovård enligt skattebestämmelserna. Den omständigheten att avtalet mellan bolaget och vårdbolaget inte specificerar samtliga tjänster som vårdbolaget tillhandahåller bolaget kan inte vara avgörande för om bolaget har rätt till avdrag för företagshälsovård eller ej. Genom vittnesmålet får bolaget anses ha gjort sannolikt att bolaget genom avtalet med vårdbolaget fått tillgång till avdragsgill företagshälsovård.

Ett kammarrättsråd var skiljaktigt och ville avslå överklagandet. Enligt denne hade vårdbolaget såvitt framkommit i målet aldrig besökt bolaget utan verksamheten har helt avsett vård av individen.

Kommentar:
Skatteverket har samma uppfattning som länsrätten när det gäller i vad mån hälsokontroller enligt nuvarande lagstiftning utgör företagshälsovård (skrivelse 2005-05-13, dnr 130 230419-05/111, Hälsoundersökningar - förmånsbeskattning och avdragsrätt). Kammarrätten går inte  närmare in på vad som faller in under begreppet företagshälsovård, men finner att det i målet gjorts sannolikt att bolaget fått tillgång till avdragsgill företagshälsovård. Därmed har frågan övergått till att bli en fråga om bevisning.

I betänkandet Utveckling av god företagshälsovård (SOU 2004:113) föreslås bl.a. en ändring i 16 kap. 23 § IL med innebörden att avdrag medges för utgifter för företagshälsovård som utförts av en godkänd företagsvårdsenhet. Regeringen har aviserat en proposition om företagshälsovård under våren 2006.

Mot bakgrund dels av den aviserade propositionen, dels att kammarrättens domslut bygger på vad som är bevisat, avstår Skatteverket från att överklaga den domen.